TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 27

27
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Yeni Kimlik Kartı Tanıtıldı
Yeni kimlik kartlarının kamu kurumlarına tanıtımı, TÜBİ-
TAK BİLGEM tarafından, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Mü-
dürlüğü’nün (NVİGM) sahipliğinde Ankara’da gerçekleştiril-
di.
“Türkiye Noterler Birliği’nin (TNB) Söğütözü’ndeki bina-
sında düzenlenen Çalıştay’a, 18 Bakanlığın ve 15 kamu ku-
rumunun ilgili birimlerinden temsilciler katıldı. Çalıştay, TNB
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Uğurlu’nun açılış konuşması
ile başladı. TÜBİTAK Genel Sekreteri Süleyman Yaşar’ın da
katıldığı etkinlikte, NVİGM Genel Müdürü Dr. Ahmet Sarı-
can’ın açılış konuşmasının ardından, TÜBİTAK BİLGEM Ulusal
Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) E-Kimlik
Uygulamaları Birim Yöneticisi Dr. Oktay Adalıer yeni kimlik
kartlarının teknik özellikleri ve elektronik kimlik doğrulama
yöntemlerini anlatan bir sunum yaptı.
Programın son bölümüne, Oktay Adalıer’in moderatör-
lüğünde, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve Kurumsal
Beklentiler Paneli ile devam edildi. Panelde kurumlar yeni
kimlik kartlarından neler beklediklerini ve kimlik kartını sü-
reçlerine nasıl entegre edeceklerini anlattılar.
Çalıştaya Türkiye Noterler Birliği Bilişim Komisyonu Başka-
nı Beyoğlu 7. Noteri Fethi Aydoğan, Türkiye Noterler Birliği
Bilgi Teknolojileri Müdürü Necati Etlacakuş, Nüfus ve Vatan-
daşlık İşleri Bilgi İşlem Daire Başkanı Fatih Çobanoğlu ve
ÖSYM Bilgi İşlem Daire Başkanı Ramazan Çelikkaya katıldı-
lar.
TÜBİTAK BİLGEM ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nin birlikte
yürüttüğü Bilgi Güvenliği Mühendisliği (BGM) Yüksek Lisans
Programı kapsamında, BGM programının tanıtılması, örnek
öğrenci sunumları ve akademik çıktıların iyileştirilmesi ama-
cıyla Akademik Bilgi Günü etkinliği gerçekleştirildi.
TÜBİTAK BİLGEM İdari Bina Konferans Salonu’nda düzen-
lenen program, İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Türe’nin açı-
Akademik Bilgi Günü Etkinliği
lış konuşmasıyla başladı. TÜBİTAK BİLGEM ve İstanbul Şehir
Üniversitesi arasında yapılan işbirliği protokolünün önemi-
ne değinen Türe, Bilgi Güvenliği Mühendisliği Yüksek Lisans
Programı’nın içerik ve kadrosuyla ülkemiz için özgün bir rol
oynadığını belirtti. İki kurum arasındaki protokolün gelecek
yıllarda da devam etmesi temennisinde bulunan Prof. Dr.
Erkan Türe, kürsüyü BİLGEM Test ve Değerlendirme Başkan
Yardımcılığı Teknik Koordinatörü Dr. Mehmet Kara’ya bırak-
tı. Programın temel olarak Siber Güvenlik ve Kriptoloji ders-
lerinden oluştuğunu belirten Kara, Bilgi Güvenliği Yüksek
Lisans Programını anlatan bir sunum yaptı. Etkinlik, İstanbul
Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Küçük-
var’ın “Akademik Makale ve Tez Nasıl Hazırlanır?” başlıklı su-
numuyla devam etti.
Öğrenci sunumlarını takiben BİLGEM Teknoloji Transferi
ve Sanayileştirme Başkan Yardımcısı Dr. Suat Genç, “Ürün
Hedefli Araştırma Nasıl Kurgulanır” başlıklı konuşmasını
yaptı. Akademik Bilgi Günü Programı, soru-cevap ve bek-
lentilerin alınmasıyla son buldu.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook