TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 20

20
Bülten
MART
2016
TÜBİTAK Duayenlerle Söyleşiler: Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak
Tarih alanındaki çalışmaları ile tanınan TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ahmet
Yaşar Ocak, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bün-
yesinde gerçekleştirilen“Duayenlerle Söyleşiler”programın-
da Dr. İhsan Erdem Kayral’ın sorularını yanıtladı.
Tarihe ve edebiyata çocukluğundan beri merak duyduğu-
nu ifade eden Prof. Ocak, imam-hatip ve ilahiyat eğitimin-
den sonra, ikinci bir lisans olarak üniversitede bu sebeple
tarihi seçtiğini aktardı. Ailesine tarih eğitimi almak istediğini
ilettiğinde olumlu yanıt aldığını ifade eden Prof. Dr. Ahmet
Yaşar Ocak, ailesi haricinde bazı yakınlarının tercihini be-
ğenmediğini belirtti. Ancak bu durumun kendisini hiçbir
zaman rahatsız etmediğini ifade eden Prof. Ocak, eğitimi
gereği siyasi tarihten çok toplumsal ve kültürel tarihin ilgi-
sini çektiğini, bu nedenle çalışmalarını bu alana yoğunlaş-
tırdığını vurguladı.
İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olduktan
sonra bir yıl kadar öğretmenlik yapan Ocak, 1972’de Hacet-
tepe Üniversitesi’nde yeni açılan Tarih Bölümü’ne asistan
oldu. Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi’nde, doktora-
sını ise Strasbourg Üniversitesi’nde tamamladı. 2013 yılında
yaş haddinden emekli oluncaya kadar Hacettepe Üniversi-
“Tarih sanıldığının aksine, yalnız
geçmişin bilimi değildir”
tesi’nde çalışmalarını sürdüren Prof. Ocak, şimdilerde TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih Bölümü’nde görev
yapıyor.
Çalıştığı alanı seçmesinde örnek aldığı kişiler olarak Fuat
Köprülü, Abdülbaki Gölpınarlı ve daha sonra da doktora
hocası Prof. Irene Mélikoff ve Osman Turan’ı gösteren Prof.
Ocak, özellikle Fuat Köprülü’nün kitap ve makalelerinin,
hem ele alınan konular, hem de tatbik edilen metodoloji
itibariyle kendisini etkilediğini ifade etmiştir. Prof. Ocak, bu
durumu“Bu etki meslek hayatımda uzun bir süre devam etti
fakat sonra kendi yolumu bulduğumu sanıyorum. Nitekim
bu yüzden de hem Köprülü ve Gölpınarlı’ya hem hocam Ire-
ne Mélikoff’a katılmadığım görüşlerim ve eleştirilerim oldu,
halen de oluyor. Lâkin unutmayalım ki onların modern Türk
kültür tarihi araştırmalarına yaptığı katkılar çok büyüktür.
Bu katkılara saygı duymak, kanaatimce akademik geleneğin
inşası bakımından çok önemlidir ve şarttır. Elbette bugün
eleştirilebilirler ve bu da bilimin gelişmesi için çok tabiidir”
cümleleriyle değerlendirdi.
Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Anadolu Selçukluları ve Os-
manlı tarihinin orta ve yeniçağlarda kültür, din ve zihniyet
boyutlarına ilgi duymasına bağlı olarak araştırma konula-
D u a y e n l e r l e S ö y l e ş i l e r : P r o f . D r . A h m e t Y a ş a r O c a k
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook