TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 19

19
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Bilim Fuarları Öğrencilerin Gözdesi Haline Geldi
2015 yılında 3 bin 200 okulda gerçekleştirilen TÜBİTAK Bi-
lim Fuar’ına, 2016’da 6 bin 601 okul başvurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Bilimsel ve Tekno-
lojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında 14 Mart 2012’de
imzalanan “Eğitimde İşbirliği Protokolü” kapsamında, 2013
yılından bu yana gerçekleştirilen Bilim Fuarlarına okulların
gösterdiği ilgi her geçen gün artıyor. 2015 yılında 3 bin 200
okulda gerçekleştirilen Fuarlarda, 180 bin öğrencinin 100
bini aşkın projesi sergilendi. 2016 yılında fuarlara başvuru
sayısı 6 bin 601’e yükseldi.
2013-2014 döneminde fuarlara başvuran 881 okulun ta-
mamına, 4 milyar 405 milyon lira destek verildi. 2014-2015
döneminde başvuru sayısı 3 bin 428’e çıkarken, 3 bin 201
okula toplam 16 milyar lira destek verildi. 2015-2016 döne-
minde 6 bin 601 okul başvuruda bulundu, desteklenecek
okullar henüz belli olmadı.
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 28. Toplantısında, 5-12.
Sınıfları hedefleyen Bilim Fuarlarının, eğitim ve öğretime
katkısı vurgulanarak, temel ve orta öğretimde bilim kültürü-
nün geliştirilmesi, bilim ve teknoloji konularında farkındalık
yaratılması amacıyla ülke genelinde tüm okullarda düzen-
lenmesi kararlaştırıldı.
TÜBİTAK Bilim Fuarlarının Hedefleri
5-12. sınıfta okumakta olan öğrencilerin eğitim/öğretim
programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda
belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak, araştırma-
larının sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrenciler ve izleyi-
ciler için eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturma-
yı amaçlayan TÜBİTAK, Bilim Fuarları ile bilimin ve bilimsel
çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teş-
vik edilmesini; Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesini;
Araştırma tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel
sunum becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere kazan-
dırılmasını; Farklı gelişimsel ve bilişsel seviyedeki her çocu-
ğa bilimsel proje yapma fırsatının sunulmasını; Öğrencilere
bilimsel proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam
ve olanakların yaratılmasını; Öğrenciler üzerindeki yarışma
baskısının ortadan kaldırılarak bilimin eğlenceli taraflarının
ön plana çıkarılmasını; Farklı sosyo-ekonomik seviyedeki
bölge okullarının bilimsel projelere eşit katılımının sağlan-
masını; Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunma-
sında bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrenciler
tarafından uygulayarak/yaşayarak öğrenilmesinin sağlan-
masını hedefliyor.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook