TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 18

18
Bülten
MART
2016
“Araştırmacı Kariyer Gelişimi” Eğitimi Gerçekleştirildi
liği Çerçeve Programlar Müdürü Dr. Selda Ulutaş Aydoğan
tarafından Ufuk 2020 Programı tanıtımı ile TÜBİTAK seyahat
ve proje yazma destek programları üzerine bir sunum ger-
çekleştirildi.
EURAXESS Servis Ağları Projesi PIPERS (Policy into Practi-
ce: EURAXESS Researcher Career Skills for Career Develop-
ment) kapsamında “Helping Researchers to Pursue Their
Professional Ambitions: A Workshop for Staff Assisting Re-
searchers’ Development” konulu eğitim, TÜBİTAK ev sahipli-
ğinde Ankara’da gerçekleştirildi. Ana hedefi araştırmacıların
kariyer yetkinliklerinin gelişim sürecine katkıda bulunmak
olan, UFUK 2020 Programı kapsamındaki eğitime Türkiye,
Yunanistan ve Bosna-Hersek’ten araştırmacılar katıldı.
Söz konusu etkinliklerin ilk kısmı, araştırmacıların kariyer
planları oluşturması süreci ile girişimcilik becerileri üzerine
eğitimler ve fikri mülkiyet hakları ile ilgili bilgilendirici su-
numlardan oluştu. Etkinliğin ikinci kısmına katılan, kariye-
rinin başındaki genç araştırmacılar, araştırma kariyeri plan-
laması, proje yönetimi ve “self-marketing” becerileri üzerine
eğitimler aldılar. Aynı zamanda araştırmacılara Avrupa Bir-
UFUK 2020 KOBİ Alanı Bilgi Günü Düzenlendi
ğinen Karataş, özel sektörün de uluslararası projelere katılı-
mının artırılması gerektiğini ifade etti. Firmaların artık fark-
lılaşan hedef pazarlardaki farklı paydaşlarla işbirliği yapmak
zorunda kaldığından söz eden Karataş, ülkelerin kamu alımı
yapmak için ihaleye çıktığında işin yaptırılacağı firmanın
söz konusu ülkede faaliyet gösteren aktörler ile araştırma
ve inovasyon işbirliklerini önemsediğini belirtti. Karataş, bu
tür işbirliklerinin endüstriyel standartlar ve düzenlemelerle
ilgili bilgilere önceden erişebilmek adına da çok ciddi bir re-
kabet avantajı sağladığının altını çizdi.
KOBİ Aracı’nın özelliklerini anlatan Dr. Bernd Reichert
etkili projeler hazırlama konusunda KOBİ’lere yol gösterici
önemli bilgiler verdi. Avrupa Komisyonu tarafından KOBİ
Aracı Projesi desteklenen Prof. Dr. Aytül Erçil, deneyimleri-
ni katılımcılarla paylaştı. Haluk Gökmen ise, Ufuk 2020 pro-
jelerine başvurmak isteyen KOBİ’lere destek vermek üzere
geliştirilen KOBİ Mentörlük Programı hakkında bilgiler verdi.
KOBİ Aracı Neyi Hedefliyor ?
Ufuk 2020 çatısı altında yer alan KOBİ Aracı (SME Instru-
ment) ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliş-
tirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir
şekilde pazara aktarılması ve uzun vadede ise Avrupa’nın
endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve
istihdam olanaklarının artırılması amaçlanıyor.
TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programlar Ulusal Koor-
dinasyon Ofisi, İstanbul Avrupa İşletmeler Ağı’nın işbirliği
ile, KOBİ Aracı Programı kapsamında, İstanbul’da bir eğitim
ve bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda TÜBİTAK
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş, KOBİ Ara-
cı’nın Avrupa Komisyonu’ndaki en yetkili ismi Dr. Bernd Rei-
chert, Ufuk 2020 KOBİ Mentörlük Programı Yöneticisi Haluk
Gökmen konuşmacı olarak yer aldılar. Prof. Dr. Aytül Erçil’in,
başarı hikayesi sunumu yaptığı toplantıya 200’e yakın KOBİ
yetkilisi dinleyici olarak katıldı.
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş,
Ufuk 2020 hakkında genel bilgiler verdi, TÜBİTAK destekle-
rini anlattı. Ulusal düzeyde artan araştırma kapasitesinin,
uluslararası işbirliklerinin zirvesi olarak nitelendirdiği Ufuk
2020 Programı kapsamında kullanılmasının önemine de-
“ A r a ş t ı r m a c ı K a r i y e r G e l i ş i m i ” E ğ i t i m i G e r ç e k l e ş t i r i l d i
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook