TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 15

15
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
İnsan Kaynakları Oryantasyon Eğitimleri Gerçekleştirildi
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda (TÜBİ-
TAK) işe yeni başlayan personele yönelik olarak düzenlenen
Oryantasyon Eğitimleri, 25.01.2016-03.02.2016 tarihleri ara-
sında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na bağlı Eğitim Tanı-
tım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu’nun
sunumu ile başlayan Oryantasyon Eğitimleri oldukça verimli
geçti.
TÜBİTAK’ın Türkiye’nin geleceğini şekillendirdiğini, bilim,
teknoloji ve yenilikler alanlarında ciddi projeler yürüttüğünü
ifade eden Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, “Ülkemizin 2023 yılı he-
deflerine ulaşması için rekabet gücümüzü artırma konusunda
katkı vaat eden ve değer üretme potansiyeli taşıyan Ar-Ge ve
yenilik projelerinin teşvik edilmesine, araştırma sonuçlarının
ticari ürün ve hizmete dönüşümüne öncelik vererek Ar-Ge
konusunda bundan sonra da kararlılıkla yol almaya devam
edeceğiz” dedi.
İnsan kaynaklarının başarıyı yakalamada son derece önemli
olduğuna dikkat çeken ve kurumun son dönemde yaptığı fa-
aliyetlerden örnekler veren Prof. Dr. Arcaklıoğlu, “TÜBİTAK’ın
merkez ve enstitülerinde de 2015 yılında ülkemiz için kritik
Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAK MAM tara-
fından yurtdışındaki şirket ve üniversiteler ile elektrikli araç
teknolojilerinin Türkiye’de gelişmesi ve sanayiye transferi ko-
nularında çalışmalar yürütülmüştür. Türkiye’de savunma sa-
nayi projelerinin güvenilirliği ve sektörün hızlı gelişmesi için
TÜBİTAK BİLGEM öncülüğünde savunma sanayi şirketlerinin
de ortak olduğu Türkiye’nin ilk büyük ölçekli seri üretim ka-
pasitesine sahip silisyum temelli çip fabrikasının kurulması
çalışmalarına başlanmıştır. Dünyada sadece birkaç gelişmiş
ülke tarafından üretilen füze yakıtı artık Türkiye’de üretilmek-
tedir. TÜBİTAK UME tarafından uluslararası standartlara uygun
olarak üretilen füze yakıtı kalite açısından da sınıfı geçmiştir”
diye konuştu.
7 gün süren eğitimlerde ilk 4 gün süresince Başkanlık Birim-
leri ile Ankara’ya yerleşik Enstitülerin tanıtımları yapılırken,
son 3 gün teknik eğitimleri içeren bir program gerçekleştirildi.
SAGE, UZAY ve ULAKBİM ziyaretleri esnasında Enstitülerimi-
zin faaliyetlerini öğrenme fırsatı yakalayan personelimiz, ger-
çekleştirilen başarılı projelerle ilgili yerinde bilgi edindi.
Eğitimin ikinci basamağına ise TÜSSİDE’de konaklamalı ola-
rak gerçekleştirilecek olan oryantasyon programı ile devam
edilecek ve Gebze’de faaliyet gösteren Merkez ve Enstitüleri-
miz ziyaret edilecek.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook