TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 37

37
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel
Müdürlüğü ile TÜBİTAK TÜSSİDE’nin birlikte yürüttüğü “Zey-
tin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin
Geliştirilmesi Projesi”nin kapanış toplantısı İzmir’de gerçek-
leştirildi.
Proje, zeytin ve zeytinyağı sektöründe etkin kümelenme
stratejileri ile üretimin, ihracatın ve verimliliğin artırılma-
sı amacıyla hayata geçirildi. Bu doğrultuda, TÜSSİDE Proje
ekibi liderliğinde Bakanlık, özel sektör, akademisyenler ve
kalkınma ajanslarından oluşan uzman ekiplerle toplantılar
yapıldı; saha çalışmaları, yurtiçi/yurtdışı teknik inceleme zi-
yaretleri ve çalıştaylar gerçekleştirildi. Elde edilen verilerin
analizleri ve görüşler doğrultusunda ülkemizin zeytin ve
zeytinyağı sektörü ulusal kümelenme stratejileri belirlendi.
Kapanış toplantısında proje kapsamında yürütülen faali-
yetler, alınan sonuçlar, oluşturulan stratejiler tanıtıldı, zeytin
ve zeytinyağı sektöründe kümelenme konusunda farkında-
lık artırıldı. Toplantıya, zeytin ve zeytinyağı sektöründe faa-
liyet gösteren firmalar, üniversiteler, birlikler ve ilgili kamu
kurum ve kuruluşları ile sektörün temsilcileri katıldı.
Proje kapsamında oluşturulan strateji ve politikalar, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından önümüzdeki dö-
nemde zeytin ve zeytinyağı sektörü ile ilgili düzenlemelerin,
politikaların ve desteklerin geliştirilmesinde kullanılacak.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Stratejik Planlama Eğitimi
TÜSSİDE’de Gerçekleştirildi
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza
Kazancıoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ethem Güneren ile
beraber 34 kişinin katılımı ile Gebze’de iki günlük Stratejik
Planlama eğitimi verildi.
T.C. Bezmialem Vakıf Üniversitesi ile TÜSSİDE arasında
imzalanan “Stratejik Planlama Projesi” kapsamında, Bezmi-
alem Vakıf Üniversitesi’nin stratejik planlama çalışmalarına
yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirilecek.
İstanbul Bilsem Okulları’nın
TÜSSİDE Ziyareti
İstanbul Milli EğitimMüdür Yardımcısı Nesrin Kakırman ve
Bahçelievler İTO, Beşiktaş ve Ataşehir Bilim ve Sanat Merke-
zi (BİLSEM) Okul Müdürleri TÜSSİDE’yi ziyaret etti. Ziyarette
TÜSSİDE Bilim Kampları Yürütücüsü Ayşe Kandemir, TÜS-
SİDE’nin şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğu kamplara
ilişkin bilgi verdi. İstanbul BİLSEM’lerdeki üstün yetenekli
ve potansiyel öğrencilere yönelik olarak geliştirilecek Bilim
Kampları’nın içeriği ve kapsamı görüşüldü.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook