TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 25

25
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı,
e-Devlet Ekosistemi Paydaşlarının Görüşüne Açıldı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın (UDHB)
sahipliğinde, TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştır-
ma Enstitüsü (YTE) işbirliği ile hazırlanan “2016-2019 Ulusal
e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı”, Ulaştırma Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin’in imzasını taşıyan
resmi yazı ile duyurularak, e-Devlet Portalı(www.edevlet.
gov.tr) üzerinden tüm paydaşların görüşüne sunuldu.
UDHB Haberleşme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda
15-16 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul’da kamu kurum
ve kuruluşları, üniversite ve sivil toplum temsilcileri ile yapı-
lan değerlendirme çalıştayı sırasında alınan geri bildirimler
sonrasında güncellenen taslak plan, “ETKİN (Entegre, Tek-
nolojik, Katılımcı, İnovatif, Nitelikli) e-Devlet ile toplumun
yaşam kalitesini artırmak” vizyonuyla hazırlandı. İçerdiği
stratejik amaçlar, hedefler ve eylemler doğrultusunda kaza-
nılacak ETKİN e-Devlet ile; Tüm yönetim işlevleri ve araçları
arasında bütünleşmeyi artırmak; Kamu hizmetlerini daha
nitelikli, hızlı ve kolay erişilebilir şekilde geliştirmek ve sun-
mak; Kamusal iletişim ve demokratik katılım imkânlarını
güçlendirmek; Toplumsal beklentilere daha hızlı cevap ver-
mek;
Kamu hizmetlerinde ve kurumsal faaliyetlerde şef-
faflığı artırmak; Kamu politikalarını daha fazla veriye dayalı
ve paydaş katılımıyla belirlemek; Kamu kaynaklarını daha
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde etmek ve kullan-
mak;
Yenilikçi yaklaşımların kamu yönetimine uyarlan-
ması için uygun bir kurumsal ortam oluşturmak; e-Devlet
ekosisteminde sürdürülebilirliği sağlamak hedefleniyor.
BİLGEM Ulusal Su ve Sağlık Kongresi’ne Katıldı
TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Enstitüsü
(UEKAE), Türkiye Halk Sağlığı Kurumu öncülüğünde Kara-
deniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Çukurova
Üniversitesi işbirliğiyle organize edilen ‘Ulusal Su ve Sağlık
Kongresi’ne katıldı.
Kongreye değişik bölümlerden akademisyenler; birçok
kamu kurum ve kuruluşu, belediye, il özel idaresi, su ve ka-
nalizasyon idaresi uzmanları ve çalışanları; Sağlık Bakanlığı
personeli, sivil toplum kuruluşları ve ilgili sektörden 1050
temsilci katıldı.
Etkinliğe davetli konuşmacı olarak katılan Hesaplamalı
Biyoloji ve Güvenlik Uygulamaları Birim Yöneticisi Dr. Yıldız
Uludağ, “Su Kalitesi İzlemi için Hızlı Tanı Kitleri ve Ölçüm Ci-
hazları” başlıklı bir konuşma yaptı. Uludağ, konuşmasında,
su güvenliğinde kullanılabilecek yeni nesil teknolojileri ve
bu kapsamda BİLGEM Biyoelektronik Cihaz ve Sistem Ge-
liştirme ekibi tarafından geliştirilen biyosensör tabanlı tanı
cihazlarını anlattı.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook