TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 19

19
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Özel Sektör, Marie Sklodowska Curie
Bursları ile Buluştu
Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı’nın en temel bileşen-
lerinden birisi olan Marie S. Curie Araştırma Burs ve Prog-
ramları’ndan daha fazla kuruluşun ve araştırmacının yarar-
lananabilmesi için, Avrupa Komisyonu, TÜBİTAK ve İstanbul
Sanayi Odası (İSO) işbirliğinde İstanbul’da bir Bilgi Günü dü-
zenlendi. Sanayi/özel sektör kuruluşlarının farkındalıklarının
ve bilgi seviyelerinin artırılmasının hedeflendiği, özel sektör
odağında düzenlenen Bilgi Günü’ne 200’e yakın sanayi tem-
silcisi katıldı.
Açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Da-
ire Başkanı ve Ufuk 2020 Programı Ulusal Koordinatörü Ha-
kan Karataş, aynı zamanda “7. Çerçeve Programı’nda Sanayi
Katılımı”nı analiz eden bir de sunum gerçekleştirdi. Avrupa
Komisyonu yetkilisi Kamila Partyka ise “Marie Sklodowska
Curie Araştırma Burs ve Programları Kapsamında Sanayi/
Özel Sektöre Yönelik İmkânlar” temalı bir sunum yaptı. TÜBİ-
TAK Ulusal İrtibat Noktası Emre Yurttagül “Ufuk 2020 Kapsa-
mında KOBİ Aracı Fırsatları” temalı, ARÇELİK Ar-Ge Müdürü
Dr. Mustafa Sezer ise “Marie Curie Bursiyerlerine 7. Çerçeve
Programı Kapsamında Ev Sahipliği Yapmak” temalı birer su-
num gerçekleştirdiler.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Dr. Tunç Durmuş Me-
deni “Özel Sektör Perspektifinden 7. Çerçeve Programında
Sanayi-Akademi İşbirliği”; Gaziantep Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Şenol İbanoğlu “Üniversite Perspektifinden Marie Cu-
rie: Özel Sektörü İçeren Başarı Hikâyesi”; Ege Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi EBİLTEM TTO Fikri Mülkiyet Hakları
Uzmanı Mustafa Çakır “Ufuk 2020’de Fikri Mülkiyet Hakları
Yönetimi”; Sabancı Üniversitesi Proje Geliştirme Uzmanı
Abdurrahman Türk “Avrupa İşletmeler Ağı”; TÜBİTAK Marie
Sklodowska Curie Alanı Ulusal İrtibat Noktası Tuğba Arslan
Kantarcıoğlu “Ulusal İrtibat Noktası (National Contact Point)
Sizin İçin Ne Yapabilir?”; TÜBİTAK Marie Sklodowska Curie
Alanı Ulusal İrtibat Noktası Numan Gölükcü “EURAXESS Hiz-
metleri” konulu sunumlar gerçekleştirdiler.
Hem akademideki hem sanayideki araştırmacıların ulusla-
rarası dolaşımları için fon imkânları sunan Marie Sklodows-
ka Curie Araştırma Burs ve Programları, hem akademideki
hem sanayideki araştırmacıların uluslararası dolaşımları için
fon imkânları sunuyor. Bireysel ve kurumsal başvuruların
mümkün olabildiği bu Programdan Türkiye’den daha fazla
kuruluşun ve araştırmacının faydalanabilmesi hedefleniyor.
Ufuk 2020 KOBİ Alanı Genel Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı
“Ufuk 2020 KOBİ Alanı Genel Bilgilendirme ve İstişare
Toplantısı”, TÜBİTAK Başkanlık Binası Feza Gürsey Konferans
Salonu’nda düzenlendi. TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire
Başkanı ve Ufuk 2020 Ulusal Koordinatörü Hakan Karataş’ın
açılış sunumunu yaptığı toplantıya başta KOBİ’ler olmak
üzere, Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknokent temsilcileri ve
ilgili tüm paydaşlar katıldı.
Hakan Karataş’ın Ufuk 2020 Programı, destek ve ödüller
özelindeki sunumunun ardından, KOBİ Alanı Ulusal İrtibat
Noktası Emre Yurttagül de alan özelinde bilgiler paylaştı.
Ufuk 2020 Mentörlük Süreci ile ilgili olarak da Haluk Gök-
men bir sunum gerçekleştirdi. Dört ayrı başarı hikâyesi su-
numunun yapıldığı etkinliğin öğleden sonraki bölümünde
ise, Ufuk 2020 KOBİ Aracına başvuru yapan ve yapmayı
planlayan KOBİ’lerin proje başvurusu öncesinde veya sıra-
sında karşılaştıkları problemleri, ihtiyaçlarını ve çözüm öne-
rilerini belirlemek üzere ilgili paydaşlarla istişare ve görüş
alışverişi amaçlı bir çalıştay düzenlendi.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook