TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 4

4
Bülten
Alternatif Enerji
Alternatif Enerjili Araç Yarışları
Elektromobil kategorisinde İstan-
bul Üniversitesi ilk iki sırayı aldı.
Üçüncülük ise Yıldız Teknik Üniver-
sitesi’nin oldu.
Hidromobil kategorisinde ise İs-
tanbul Üniversitesi birinci, Yıldız
Teknik Üniversitesi ikinci, Karadeniz
Teknik Üniversitesi üçüncü oldu.
T
ÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları bu yıl Hidromobil
ve Elektromobil kategorilerinde yapıldı. Her iki katego-
ride de İstanbul Üniversitesi birinci oldu.
Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilen yarışlarda Elek-
tromobil kategorisinde İstanbul Üniversitesi Socrat isimli
aracıyla birinci, Milat isimli aracıyla ikinci, Yıldız Teknik Üni-
versitesi ise Electra isimli aracıyla üçüncü oldu.
Elektromobil kategorisinde yarışların başlama işaretini
veren TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin yarışma önce-
2015
EYLÜL
A l t e r n a t i f E n e r j i l i A r a ç Y a r ı ş l a r ı N e f e s K e s t i
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook