TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 39

39
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2015-2016
Eylem Planı 1. Ortak Akıl Çalıştayı
TÜBİTAK BİLGEMMSPO 2015 Fuarı’nda
TÜBİTAK BİLGEM tarafından Ulusal Siber Güvenlik
Stratejisi ve 2015-2016 Eylem Planı 1. Ortak Akıl Çalış-
tayı, ulusal siber güvenlik alanında öncü paydaşların
katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti.
Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2015-2016 Eylem Pla-
nı 1. Ortak Akıl Çalıştayı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’nın eşgüdümünde, TÜBİTAK BİLGEM Siber Güven-
lik Enstitüsü’nün desteği ile İstanbul’da düzenlendi.
Ulusal Siber Güvenlik alanında önde gelen paydaş-
lardan, 80’in üzerinde kamu kurum/kuruluş temsilcileri,
akademisyenler, sivil toplum yetkilileri, özel sektör temsil-
cilerinden oluşan çalışma gruplarıyla gerçekleşen Çalış-
tayda; Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2015-2016 Eylem
Planı’nın oluşturulabilmesi için farklı paydaş gruplarının
görüşleri alındı, farklı ortamlarda gelişmiş olan bakış açıları
ve boyutlarının sonuç belgesine yansımasının sağlanması
hedeflendi.
Küçük ve büyük gruplar halinde gerçekleştirilen diyalog
odaklı uygulamalar sayesinde Siber Güvenlik Sektörü’ne
TÜBİTAK BİLGEM, Polonya’da düzenlenecek 23.
Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı MSPO 2015’e katılı-
yor.
Polonya’nın Kielce şehrinde düzenlenecek 23. Uluslara-
rası Savunma Sanayi Fuarı MSPO 2015’e Savunma Sanayi
yönelik mevcut durum analizinin ortaya konduğu Çalıştay-
da, hedeflere ulaştırılacak strateji ve yol haritaları çalışıldı.
Çalıştayda “yasal mevzuatlar, siber olay müdahale ve
koordinasyon, siber suçlarla mücadele (kurumsal, bireysel
ve uluslararası boyut), kritik altyapıların güvenliği, siber
güvenlik alanında kapasitenin geliştirilmesi (ulusal bo-
yut), yetkinlik (insan gücü) ve farkındalığın artırılması, mil-
li teknolojilerin kazanımı ve siber güvenlik ekosisteminin
oluşturulması” temaları göz önünde bulundurularak; siber
güvenlik alanındaki riskler, tehditler ve gereksinimler çerçe-
vesinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Müsteşarlığı (SSM) ve TÜBİ-
TAK BİLGEM katılıyor.
Avrupa’nın üçüncü bü-
yük savunma fuarı olan
MSPO 2015 Fuarı; savunma
teknolojisi, askeri ve güven-
lik alanlarında öncü olan
teknoloji üreticilerine, pro-
fesyonel hizmet sağlayıcıları
ve tedarikçilerine ev sahipli-
ği yapıyor.
Fuara savunma sanayi sektöründe son gelişmelerden
haberdar olmak, yeni yönetsel ve ticari işbirlikleri kurmak
ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla yaklaşık 15 bin mi-
safirin katılması hedefleniyor.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40
Powered by FlippingBook