TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 38

38
Bülten
2015
EYLÜL
B İ L G E M ’ d e n K K T C ’ l i Y e t k i l i l e r e İ ş l e t m e E ğ i t i m i
BİLGEM-AFAD İşbirliğiyle Afet ve Acil Durum
Yönetimi Eğitimi
KKTC’li Yetkililere İşletme Eğitimi
TÜBİTAK BİLGEM ve AFAD işbirliğinde Afet ve Acil
DurumYönetimPlanları Takip Sistemi Projesi (PLANSİS)
Eğitimi İstanbul AFAD’ta gerçekleşti.
” adresinden erişime açılan
pilot çalışma, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdür-
lüğü yürütücülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul
Proje Koordinasyon Birimi ortaklığında hayata geçirildi. Ja-
ponya’daki “3. BM Afet Risk Azaltma Dünya Konferansı’nda
dünya kamuoyu ile paylaşılan sistem, “39 İlçede 39 Eğitim
Kurumunun Afet ve Acil Durum Planlarının Hazırlanması”
projesi kapsamındaki okullarda kullanıma alındı.
Sistemin kullanıma alınması çerçevesinde ilgili okul mü-
dür ve müdür yardımcılarına PLANSİS projesi eğitimi verildi.
Eğitime, TÜBİTAK BİLGEMBilişimTeknolojileri Enstitüsü pro-
je ekibi, İstanbul AFAD’tan Planlama Şube Müdürü, İstanbul
MEB’den 39 İlçe 39 Okul Proje Koordinatörü ile İş Güvenliği
ve Sağlığı Uzmanı ve 39 ilçeden 39 okulun temsilcileri katıl-
dı.İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 39 okula ait
afete hazırlık planları hakkında açıklamalarda bulunuldu.
TÜBİTAK BİLGEM sistem kullanıcılarına eğitim verdi.
PLANSİS ile Afete Hazır Türkiye çalışmaları kapsamın-
BİLGEM, geliştirdiği “KKTC Elektronik Kimlik Kartı Yöne-
tim ve Sertifasyon Merkezi Projesi”kapsamında, KKTC’li yet-
kililere, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde işletme eğitimi verdi.
Proje kapsamında kurulan altyapı sayesinde KKTC İçiş-
leri Bakanlığı, KKTC vatandaşlarına uluslararası standartlara
uygun, elektronik özellikli ve aynı zamanda elektronik imza
yüklenebilen kimlik kartlarını dağıtmaya başladı.
Projede TÜBİTAK BİLGEM tarafından milli olarak geliş-
tirilen ve kullanılan sistem, cihaz ve altyapıların başında
Ulusal Akıllı Kart Tümdevresi (UKTÜM), Akıllı Kart İşletim
Sistemi(AKİS), Kart Erişim Cihazı (KEC), Kart Yönetim Sistemi
(KYS), Elektronik Sertifika Yönetim Altyapısı (ESYA) geliyor.
da; T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Afet ve Acil
Durum Yönetimi Planlarının okul sorumluları tarafından
hazırlanabilmesini ve güncellenebilmesini; MEB tarafından
denetlenebilmesini; AFADEM tarafından analiz edilmesini
sağlayacak, uzaktan eğitim desteği bulunan ve bina içi risk
analizinin yapılmasına imkan verecek bir afet planı takip
sisteminin geliştirilmesi hedefleniyor. BM’nin “Okul Güven-
liğinde Lider Ülke” ilan ettiği Türkiye’de, PLANSİS projesi ile
okul afet ve acil durum planlarının sürekli güncel tutulması
amaçlanıyor.
PLANSİS Projesinin, sırasıyla İstanbul’daki diğer okullar-
da ve yakın zamanda tüm Türkiye’de yaygınlaştırılarak dev-
reye alınması planlanıyor.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook