TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 35

35
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Protokol
III. Bulut Bilişim ve Büyük Veri Yaz Okulu
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve TÜBİTAK Arasında
10 Yıllık Bir İşbirliği Protokolü İmzalandı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM ara-
sında, Savaş Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi ve denizaltı-
larımıza uygulanması amacıyla 10 yıllık bir işbirliği protoko-
lü imzalandı.
Milli Denizaltı’nın ilk adımı olan Savaş Yönetim Siste-
mi’nin geliştirilmesi ve denizaltılarımıza uygulanması ama-
cıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM ara-
sında çalışma esaslarını belirleyen protokole dair geliştirme
ve ilk uygulamalar TÜBİTAK BİLGEM tarafından, sanayileş-
me ise özel sektör tarafından gerçekleştirilecek.
III. Bulut Bilişim ve Büyük Veri Yaz Okulu, TÜBİTAK
BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) ev sahipli-
ğinde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde gerçekleşti.
T.C. Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programı desteğiyle yü-
rütülen “Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı
(B3LAB) Projesi” kapsamında düzenlenen yaz okulu, birer
hafta süreli “Bulut Bilişim” ve “Büyük Veri” başlıkları altında
ayrı programlar olarak gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin’in açılış ko-
nuşması ile başlayan yaz okulunda, BİLGEM bünyesindeki
BTE, UEKAE ve SGE çalışanları ve ülkemizin çeşitli üniver-
sitelerinden sekiz öğretim üyesi tarafından kuramsal ve
uygulamalı dersler verildi. Derslerde, bulut bilişim ve sanal-
laştırma, dinamik kaynak atama ve veri merkezi kurulumu,
bulutçuk sistemler ile uçta hesaplama, bulut depolama ve
paralel dosya sistemleri, bulut bilişim uygulamaları, bulut
bilişim ve güvenlik, büyük veri, veri madenciliği ve hado-
op ekosistemi, HDFS ve dağıtık dosya sistemleri, arama ve
indeksleme, NoSQL veritabanları, MapReduce ile veri anali-
tiği, büyük veri bilgi güvenliği ve veri mahremiyeti konuları
ele alındı. Katılımcılar yaz okulu boyunca laboratuvar orta-
mında açık kaynak kodlu yazılımlar üzerinde pratik uygula-
malar yapma imkanı buldu.
Yaz okuluna, Türkiye’nin değişik bölgelerindeki 16 üni-
versiteden, lisans veya lisansüstü eğitim gören 46 öğrenci
katıldı. Yapılan görüş alışverişlerinde bulut bilişim ve büyük
veri kavramlarının her geçen gün sektörde daha fazla pay
sahibi olan, istihdamla beraber yeni iş kolları yaratan ve
araştırma geliştirmeye açık teknolojiler olduğu katılımcıla-
ra aktarıldı. Katılımcılar tarafından yaz okulu hakkında ya-
pılan geri bildirim değerlendirmelerinde, etkinliğin verimli
geçtiği ve önemli kazanımlar sağladığı görüldü. Yaz okulu
kapanış töreninde katılımcılara yaz okulu katılım belgeleri
dağıtıldı.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook