TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 31

T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Üretilen
Asfalt Yolun Performansı Tam Not Aldı
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen
ve TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü tarafından yürütülen
“İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Geri Kazanılan Ürünlerin Kul-
lanım Kriterlerinin Belirlenmesi” konulu proje kapsamında;
İstanbul sınırlarında oluşan, karışık halde ve/veya kayna-
ğında seçimli olarak ayrıştırılmış inşaat ve yıkıntı atıklarının
asfalt ve yol dolgu malzemesi olarak kullanım kriterleri be-
lirlendi.
Kaynağında ayrıştırılmış ve/veya karışık halde bulunan
inşaat ve yıkıntı atıkları, İstanbul Asfalt Fabrikaları San. ve
Tic. A.Ş. (İSFALT) tarafından, Mavigöl Caddesi Erciyes Sokak
Bolluca-Arnavutköy semtinde 100 m’lik asfalt yolda dolgu,
alt temel, plent miks ve bitümlü temel tabakalarına uygu-
landı. Özellikle ağır tonajlı araçların yoğun kullandığı güzer-
gah seçildi. Yolun ilk 50 m’lik bölümü dolgu, alt temel, plent
miks ve bitümlü temel tabakalarında karışık haldeki inşaat
ve yıkıntı atığı, ikinci 50 m’lik bölümü ise inşaat ve yıkıntı
atıklarından ayrıştırılan beton blok kırığı atıklarını içeriyor.
Asfalt yol yapılan yol, mevsim koşulları ve trafik yoğunlu-
ğunun etkisini incelemek amacıyla 1 yıl süre ile izlemeye
alındı.
Proje kapsamında yapılan deneme yolu uygulamasının
bir yıl sonrasında, perfomans deneylerinin yapılması için
İSFALT A.Ş. proje ekibi, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü
proje ekibi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı proje ekibinin
31
katıldığı çalışmada, her bir yol denemesi için Bitümlü temel
tabakalarından 10’ar adet karot numuneler alınarak kalite
kontrol deneyleri yapıldı ve elde edilen bulguların Karayolu
Teknik Şartnamesi’ne uygunluğu incelendi. Bitümlü temel
performans deneyleri sonuçlarının Karayolları Teknik Şart-
namesi 2013 değerlerine uygun olduğu, sınır değerler içeri-
sinde kaldığı belirlendi. Ayrıca, yapılan gözlemsel inceleme-
ler sonucunda, uygulama yapılan yolda herhangi bir çatlak,
çökme, timsah sırtı çatlak, ötelenme ve tekerlek izinde otur-
ma gibi deformasyon ve olumsuzluklar gözlemlenmedi.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook