TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 30

30
Bülten
2015
EYLÜL
Fındıkta Küllemeyle Mücadele
Gaziantep İpekyolu Kalkınma
Ajansı Heyeti
TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Ens-
titüsü (GMBE) ve Gıda Enstitüsü (GE) liderliğinde, Giresun
Ticaret Borsası’nda “Fındıkta Külleme Hastalığı” konulu top-
lantı gerçekleştirildi. Toplantıya Giresun Ticaret Borsası Yö-
netim Kurulu Başkanı, Genel Sekreterliği, Gaziosmanpaşa
Üniversitesi, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü ve Giresun
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yetkili kişiler
katıldı.
Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel
Yanıkoğlu’nun açılış konuşmasının ardından TÜBİTAK MAM
GE Müdürü Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar ve TÜBİTAK MAM
GMBE Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin, fındıkta verimi önem-
li derecede tehdit eden külleme hastalığı etmeni fungus
ve bu etmenle mücadele üzerine birer konuşma yaptılar.
Prof. Dr. Şaban Tekin, bu hastalık için biyolojik mücadele ile
birlikte orijinal molekül geliştirilmesine dayanan kimyasal
madde ile mücadelenin ve fındıkta gerçekleştirilecek ıslah
çalışmalarıyla dirençli hat/çeşitlerin geliştirilmesinin önemli
olduğunu belirtti.
Gaziantep İpekyolu Kalkınma Ajansı yetkilisi
Ebru Öztürkmen ve beraberindeki 10 kişilik heyet
TÜBİTAK MAM’ı ziyaret etti. Malzeme Enstitüsü ve
Kimyasal Teknoloji Enstitüsü’nü gezen heyet, Ensti-
tülerin çalışma alanlarına ilişkin bilgi edindi.
G a z i a n t e p İ p e k y o l u K a l k ı n m a A j a n s ı H e y e t i
TÜBİTAK MAM GMBE’den Dr. Birsen Cevher Keskin “Fın-
dıkta Coğrafi İşaretleme”başlıklı sunumu yaparakTürkiye’de
yetişen fındık çeşitlerinin karakterizasyonunun öneminden
söz etti.
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Giresun Fındık
Araştırma Enstitüsü Müdürü Gökhan Kızılcı ve Dr. Arzu Se-
zer hastalıkla ilgili enstitülerinde yapılan çalışmalar hakkın-
da bilgi verdiler.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook