TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 29

T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
29
Yerli Siber Tehdit Engelleme
Sistemi: TINA
TÜBİTAK Marmara Teknokent’ te yer alan ISR Bilgi Gü-
venliği tarafından geliştirilen yerli siber tehdit engelleme
sistemi TINA, TESAN dağıtım kanalı ile satışa sunuldu.
%100 yerli sermaye, TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri ile
üretilen ve internet kaynaklı siber tehditlere karşı, bir çok
patent başvurusuna konu yeni teknolojiyi içeren “Siber
Tehdit Algılama, Raporlama ve Engelleme Sistemi-TINA”
nın test çalışmaları tamamlanarak ilk versiyon satışlarına
Ağustos ayı itibarıyla başlandı.
TINA, yeni nesil bir “Siber Tehdit Al-
gılama, Raporlama ve Engelleme” cihazı
olarak internetten gelen tehditlere karşı
yalnız başına ya da firewall, UTM, IDS,
IPS gibi mevcut diğer güvenlik katman-
larına ek olarak da kullanılabiliyor. Ağ üzerinde konumlan-
dırıldığı noktadaki internetten gelen ve internete doğru
olan veri trafiğini inceleyerek mevcut teknolojiler ile fark
edilemeyen zararlı yazılımları tespit ederek durduruyor,
özellikle güncel saldırılardan ransomware’lere (cryptowall,
cryptolocker vb.), APT saldırılarına, 0-day (daha önce kar-
şılaşılmamış; sıfır gün) ve gelişmiş saldırılara karşı başarılı
tespit ve engelleme sonuçları elde ediliyor.
Ağ üzerine konumlandırılan bir cihazın merkezi sistem-
leri ile de iletişimi ile bir bütün halinde çalışan TINA sistemi,
özellikle ülkemizi hedef alan saldırılara karşı, patent başvu-
rusuna konu olan erken önleme sistemleri, hızlı bilgi pay-
laşımı gibi bir çok gelişmiş sistemi ile kuvvetli bir araştırma
tabanı oluşturularak geliştirildi.
“Medium”, “Large” ve “Enterprise” olarak 3 ayrı boyutta
modellenen TINA, orta boy işletmeler, büyük işletmeler
ve kurumsal işletmeler ile her boyuttaki bilgi mahremiyeti
olan kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu milli
ek güvenlik katmanı olma yolunda çalışmalarını sürdürü-
yor.
Detaylı bilgi için
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook