TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 28

2015
EYLÜL
28
M A R T E K ’ d e Y a z ı l ı m S e m i n e r i
İstanbul Sanayi Odası Sanayi Teknopark
Komisyonu MARTEK’i Ziyaret Etti
TÜBİTAK Marmara Teknokent ev sahipliğinde TÜBİTAK
UME Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, İstan-
bul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan
Dalgakıran, İSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Eren, İSO Meclis
Üyeleri Mehmet Ağrikli, Gizep Sayın, İSOMeclis Üyeleri, Ko-
caeli Sanayi Odası Meclis Üyesi Tekin Urhan, BİLGEM, UME,
TÜBİTAK MAM Malzeme ve Enerji Enstitüsü temsilcileri ile
teknokent firma temsilcileri katıldılar.
Kamu, üniversite ve sanayi işbirliği çerçevesinde ger-
çekleştirilen etkinlikte İstanbul sanayisinin önemli isim-
lerinin TÜBİTAK Marmara Teknokent firmaları ve TÜBİTAK
Enstitüleri ile buluşturulması amaçlandı.
TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş. Genel Müdürü Dr. Or-
han Çömlek, açılışta yaptığı konuşmada Teknokent’te ya-
pılan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.
MARTEK’de Yazılım Semineri
TÜBİTAK Marmara Teknokent ve BİLGEM işbirliği ile
TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü konferans salonunda 110
katılımcıyla “Yazılım Test Mühendisliği ve Yazılım Kalitesi
Semineri” düzenlendi.
Toplantıda TÜBİTAK Marmara Teknokent, BİLGEM, UME,
TÜBİTAK MAMMalzeme ve Enerji Enstitüsü tanıtım sunum-
larının ardından, Teknokent firmaları Mikrodev, Pak Arge,
Sanlab, Letta ve Enspiezo Aygıtlar’ın temsilcileri, yürüttük-
leri projeler ve geliştirdikleri teknolojiler hakkında bilgi
verdiler.
Seminer ile Teknokent firmalarında ‘’Yazılım Testleri’’
konusunda farkındalık oluşturulması, TÜBİTAK BİLGEM ile
Teknokent firmaları arasında yazılım test, danışmanlık, eği-
tim ve ortak proje geliştirilmesi gibi işbirlikleri oluşturul-
ması amaçlandı.
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme
Laboratuvarından Mustafa Sarı’nın Yazılım Test Mühen-
disliği, Yük Testleri, TS ISO 25051 ve TS ISO 13298 ile il-
gili sunumuyla başlayan Seminer, TÜBİTAK BİLGEM Yazılım
Test ve Kalite Değerlendirme Laboratuvarından Dr. Savaş
Öztürk’ün Yazılım Metrikleri, Statik Kod Analizi, Yazılımda
Güvenilirlik ve Bakım Yapılabilirlik, Kullanılabilirlik Progra-
mı sunumu ile son buldu.
TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan
Çömlek’in açılış konuşmasıyla başlayan seminerde, BİLGEM
Yazılım Test ve Değerlendirme Merkezinden Mustafa Sarı
ve Dr. Savaş Öztürk sunum yaptılar.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook