TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 27

27
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
TÜBİTAK ile İtalya Ulusal Araştırma
Konseyi (CNR) arasında İşbirliği Çağrısı
TÜBİTAK ile İtalya Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) ara-
sında var olan işbirliği anlaşması revize edildi. Bu bağlam-
da gönderen tarafın, kendi araştırmacısını fonlaması kuralı
getirildi. Bu sayede Türkiye’den araştırmacıların yaşadığı
finansal sorunların giderilmesi hedefleniyor.
Yenilenen anlaşma çerçevesinde Türk ve İtalyan bilim
insanları arasında ortak projeler destekleniyor. Söz konusu
çağrıya ilişkin duyuruya ve proje öneri formlarına http://
-
destekleri/2504/icerik-2504-italya-ulusal-arastirma-konse-
yi-cnr-ile-ikili-isbirligi-programi adresinden ulaşılabilir.
TÜBİTAK-CNR İşbirliği Programı çerçevesinde ortak pro-
je önerisi sunmak isteyen Türk paydaşların proje başvuru-
KONNECT Projesi Dolaşım Çağrısı Açılıyor
Güney Kore ile işbirliğini artırmak ve araştırmacılar
arasındaki diyaloğu güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Program Projesi KONNECT kapsa-
mında bir “dolaşım çağrısı” açılmasına karar verildi.
TÜBİTAK’ın da katkı sağlayacağı “Kaynaklar ve Sürdü-
rülebilirlik” alanında açılacak KONNECT Dolaşım Çağrısı’na
başvurular, 15 Eylül 2015 – 15 Kasım 2015 tarihleri arasında
alınacak.
Bir araştırmacı Güney Kore’den ve iki araştırmacı Avru-
pa’dan olacak şekilde, en az üç ortaktan oluşacak olan Pro-
je konsorsiyumu için Proje önerilerinin, iki yılı aşmayacak
şekilde sunulması gerekiyor. Her bir ortağın 40.000 Avro’ya
kadar bütçe talep edebileceği Proje kapsamında ulusla-
rarası seyahat giderleri, gündelikler, bilimsel etkinlikler,
araştırma araç-gereçleri ve personel giderleri kalemlerine
destek verilecek.
Çağrı ve konu başlıkları ile ilgili
adresinden bilgi edinilebilir.
larını online olarak 2504 kodlu programa
tubitak.gov.tr adresinden en geç 15 Ekim 2015 tarihine ka-
dar yapmaları gerekiyor.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook