TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 23

T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
BİTAK MAM İşbirliği ile Üretildi
23
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kimyasal Tekno-
loji Enstitüsü (KTE) Müdür Yardımcısı ve Başuzman Araş-
tırmacısı Dr. Serdar Sezer’in yürütücülüğünde geliştirilen
ürün grupları sayesinde, hem ekstraperitonal hem de in-
traperitonal uygulamalarda mevcut fıtık yamalarında karşı-
laşılan komplikasyonları önleyen doku ile uyumlu, biyobo-
zunur, anti-adhezif, antibakteriyel ve kanamayı durdurucu
özellikte geliştirilen kompozit ürünler sayesinde, post ope-
ratif operasyonlara gerek kalmadan birçok riskin azaltılarak
hastaların yaşam kalitelerinin yükseltileceği belirtildi.
Kısa Sürede Milli Bir Marka Oluşturması Öngörülüyor
Mesh projesi kapsamında kullanılan hammaddelerden
özellikle biyobozunur polimer pre-pilot üretiminin Tür-
kiye’de ilk defa kurulduğunu belirten Dr. Sezer, yamalara
kanama durdurucu özellik kazandıran hemostatik ürün
gruplarının da üretildiğini belirtti. Geliştirilen tüm süreç-
lerin yenilikçi ve maliyet düşürücü malzemeler/teknikler
içermesinden ötürü patent başvurularının yapıldığı proje
kapsamında, kompozit meshlerin çok kısa sürede milli bir
marka oluşturacağı öngörülüyor.
2013 yılında TÜBİTAK MAM ile işbirliği protokolü imza-
layan Altaylar Medikal Firması, proje başlangıcında cerrahi
operasyonlarda kullanılmak üzere yeni nesil kompozit ve
biyobozunur malzemelerin ülkemizde yerli olarak üre-
tilmesini öngörerek, dünyada ilk defa özgün yapıda elde
edilmesi düşünülen ürünler ile önemli bir prestij kazanıl-
masını hedefledi. Projenin 24 ay gibi kısa bir sürede ham-
maddeden son ürüne kadar olan üretim prosesleri ile pre-
klinik çalışmalarının tamamlanmasını interdisipliner proje
ekibinin uyumlu çalışmasına bağladığını belirten Dr. Sezer,
proje ekibinden Ecz. Selçuk Haydanlı (Altaylar Medikal), tıp
doktorları Prof. Dr. Abdullah Sağlam (Danışman), Doç. Dr.
Ali Aktekin, Doç. Dr. Fügen Aker (Haydarpaşa Numune Eği-
timVe Araştırma Hastanesi) ve Kimya Mühendisleri Prof. Dr.
Ülker Beker, Doç. Dr. Hacer Doğan (KTE), Prof. Dr. Faruk Yıl-
maz (GTE) Y. Biyomedikal Mühendisi Ümran Aydemir Sezer
(ME) ile Kim. Müh. Dr. Alican Vatansever, Dr. Merve Gürte-
kin Seden, Y. Kimyagerler Vildan Şanko, Kevser Öztürk, İsa
Şahin, Zeynep Koçer’e (KTE) ve Teknisyenler Handan Ka-
rakale, Nevin Bekir, Zekai Korlu, Mustafa Candemir’e (KTE)
teşekkürlerini sundu.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook