TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 19

T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
19
e Ö n em l i A d ı m l a r A t ı y o r
boylamında yer sabit yörüngeye yerleştirilecektir. TÜRKSAT
6A Uydusu, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Orta-
doğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümündeki son kulla-
nıcılara hizmet edecektir. Proje kapsamında, uydu üzerin-
de kullanılacak yeni geliştirilen birçok alt sisteme uzay ve
uydu tarihçesi kazandırılacak ve söz konusu alt sistemler,
yeni milli haberleşme uyduları projelerinin alt yapısını
oluşturacaktır” şeklinde konuştu.
“Milli Yer İstasyonumuzu Kuracağız”
Milli Yer İstasyonu Geliştirme Projesi ile de Türkiye’nin
önemli kazanımlar elde edeceğinin altını çizen TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin açıklamasında şu ifadelere yer
verdi:
“TÜBİTAK UZAY, yer gözlem uyduları için milli bir yer
istasyonu geliştirmek ve önümüzdeki yıllarda fırlatılma-
sı planlanan tüm yer gözlem uydularının yer istasyonu
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirilecek Milli
Yer İstasyonu Geliştirme Projesi (MİYEG) ile bir ilke daha
imza atıyor. Ülkemiz açısından büyük önem taşıyan MİYEG
Projesi, MSB ARGE ve Teknoloji Dairesi Başkanlığının koor-
dinasyonu ve Kalkınma Bakanlığı’nın teşvikiyle TÜBİTAK
UZAY tarafından gerçekleştirilecek.
Projede yer istasyonları konusunda daha fazla sistemin
yerli imkânlarla tasarımı, üretimi, test ve entegrasyonu he-
defleniyor. Söz konusu hedefler TÜBİTAK UZAY öncülüğün-
de ve yerli altyüklenici sanayi kuruluşlarınca yapılacak. X
ve S bantlarda haberleşme yeteneğine sahip yer istasyonu
sistemi geliştirilecek projenin 2019 yılında tamamlanması
hedefleniyor.”
“UzaydanYüksek ÇözünürlüklüGörüntüler Alacağız”
Uydu projelerinin geliştirilmesi ile birlikte Türkiye’nin
dünyada söz sahibi olan ülkeler arasına gireceğinin altını
çizen Prof. Dr. A. Arif Ergin,“2018 Yılında tamamlanması he-
deflenen İMECE projesiyle birlikte Türkiye artık 1 Metre se-
viyesinde çözünürlüğe sahip kendi Elektro-Optik kamera-
sıyla YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜLEME yapabilen
Hiperspektral Kamerasını üretecek altyapıya kavuşacak”
ifadelerini kullandı.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook