TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 15

T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
15
Gezgin Portalı Bir Yaşında
T
ÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nün (TÜ-
BİTAK UZAY) yerli olarak tasarlayıp ürettiği RASAT Uy-
dusu tarafından elde edilen görüntüler, TÜBİTAK UZAY
Yer İstasyonunda otomatik görüntü işleme yazılımları ile
işlendikten sonra farklı seviyelerde kullanıcıların hizmetine
sunuluyor.
TÜBİTAK UZAY, Kalkınma Bakanlığı desteği ile başlattığı
“GeoPortal Projesi” kapsamında gözlem uydularından elde
edilen görüntülerin internet ortamında paylaşılabilmesi
için“GEZGİN Portalı”geliştirdi. RASAT uydusundan indirilen
ham görüntüler, geometrik ve radyometrik düzeltmelerin
ardından koordinatlandırma işlemleri yapılarak, güncel gö-
rüntüler GEZGİN portalına aktarılıyor. (
RASAT’tan elde edilen görüntüler; haritacılık, afet izle-
me, tarım, çevre, şehircilik ve planlama çalışmalarında kul-
lanılıyor.
RASAT Uydusu’ndan çekilerek yer istasyonuna indirilen
ham görüntüler bir saat içinde geometrik ve radyometrik
düzeltmesi yapılarak Gezgin Portalına yüklenebiliyor. Tem-
muz 2015 itibariyle 10. ayını dolduran söz konusu portala;
5690 çerçeve görüntü eklendi. 1217 kişi üye oldu ve 3415
çerçeve görüntü indirildi. 129.000 kişi gezgin portalını zi-
yaret etti.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook