TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 23

T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Fevzi Özbey İlköğretim Okulu’nda
Bilim ve Sanat Şenliği
M
illi Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan,
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen
4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı çerçe-
vesinde, Fevzi Özbey İlkokul ve Ortaokulu’nda düzenlenen
“Bilim ve Sanat Şenliği”nde, farklı sınıflardaki öğrencilerin
çalışmaları sergilendi.
Şenliğin en dikkat çekici etkinliği 4.sınıf öğrencilerinin
yaptığı “Kırılmayan Yumurta Projesi” oldu. Bu projede öğ-
rencilerin bilgilerini ve hayal güçlerini
kullanarak yaptıkları 56 adet proje
yarıştı. Öğrenciler şenlikte, gerçek ha-
yattaki sorulara ve sorunlara çözüm
bulunmasında bilimin ve bilimsel yak-
laşımın önemini bizzat uygulayarak/
yaşayarak öğrendiler.
Fevzi Özbey İlkokul ve Ortaokulu
öğrencileriyle gerçekleştirilen etkin-
likte TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları
ile Bilim Çocuk Dergisi tanıtıldı. Öğren-
cilere popüler bilim kitapları kataloğu
ve kitap ayracı hediye edildi.
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılın-
da Yaklaşık 3 bin 800 Eğitim Kuru-
mu Desteklendi.
“TÜBİTAK Bilim Fuarları”, 5-12. sı-
nıfta okumakta olan öğrencilerin öğ-
retim programı çerçevesinde ve kendi
ilgi alanları doğrultusunda belirledik-
leri konular üzerine araştırma yaparak,
araştırmalarının sonuçlarını sergileye-
bilecekleri, öğrenciler ve izleyiciler için
eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Prog-
ramı kapsamında, 2014-2015 eğitim öğretim yılın-
da yaklaşık 3 bin 800 eğitim kurumu desteklendi.
oluşturmayı amaçlıyor. Bu program kapsamında 2014-
2015 Eğitim-Öğretim yılında yaklaşık 3800 eğitim kurumu
TÜBİTAK tarafından desteklendi.
23
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook