TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 22

22
Bülten
2015
TEMMUZ
T ü r k i y e ’ y e “ E n A k t i f Ü l k e ” Ö d ü l ü
Türkiye’ye “En Aktif Ülke” Ödülü
G
üney Kore’de düzenlenen “EUREKA Günü 2015 Pro-
je Pazarı Etkinliği”nde Türkiye, “en aktif ülke” ödü-
lünü aldı.
Güney Kore’nin Seul kentinde düzenlenen “EUREKA
Günü 2015 Proje Pazarı Etkinliği”ne AB ülkelerinin yanı sıra
Kanada, Güney Kore, Rusya, Güney Afrika, İsrail, Norveç ve
İsviçre gibi ülkelerden 300’e yakın firma katıldı. Olası işbir-
liği fırsatlarının tartışıldığı etkinliğe Türkiye, 30 firma ile
katıldı. Türkiye’ye, Kore İleri Teknoloji Enstitüsü (KIAT-Korea
Institute of Advanced Technology) Başkanı tarafından, et-
kinliğe en büyük sayıda firma ile katılarak en fazla ikili gö-
rüşme gerçekleştirmesi nedeniyle, TÜBİTAK nezdinde “En
Aktif Ülke” ödülü verildi.
EUREKA’nın Türkiye Koordinasyonu TÜBİTAK Tara-
fından Yapılıyor
Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve sü-
reçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği
uluslararası işbirliği platformu olan EUREKA Programı, göz-
de teknoloji alanlarındaki şirketlerin bir araya gelerek kur-
dukları kümeler ve şemsiyeler aracılığıyla ilgili sektördeki
şirketleri bir araya getirerek uzun vadeli stratejik işbirlikle-
rinin desteklenmesini de sağlıyor. Türkiye’de koordinasyo-
nu TÜBİTAK tarafından yapılan ve 30 yıllık geçmişe sahip
program kapsamında bugüne kadar 6.000’i aşkın projeyle
40 Milyar Avro’ya yakın Ar-Ge hacmi oluşturuldu.
Genel Ülke Sıralamasında Türkiye Sekizinci
Ortalama proje bütçelerinin 1.8 Milyon Avro civarında
olduğu program kapsamında Türkiye en fazla İspanya ve
Fransa gibi ülkelerle işbirliği yaparak 200’e yakın projede
yer aldı. 2010 – 2014 yılları arasında gerçekleştirilen bir
analize göre; bir EUREKA projesine yapılan 1 Milyon Avro-
luk kamu finansal desteği, ortalama 13 Milyon Avro katma
değer ve 50 kişilik istihdam sağlıyor. 42 ülkenin önemli sa-
nayi kuruluşlarının yer aldığı ve Türkiye’nin de genel ülke sı-
ralamalarında 8. sırada bulunduğu EUREKA Programı’nda,
KOBİ’lerin de katılım oranı önemli ölçüde artış göstererek
toplam katılımın % 65’ine ulaştı.
EUREKA Programı üyesi ülkelerden en az bir özel sek-
tör kuruluşu ile proje fikri geliştiren, sektör ve büyüklüğe
bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir
veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan Türkiye’de
yerleşik tüm işletmeler EUREKA proje başvurusunda bulu-
nabiliyor.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook