TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 21

T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
İ s v e ç K r a l l ı ğ ı E S S H e y e t i ’ n i n T Ü B İ T A K Z i y a r e t i
PARDUS’un Gelecek Planlamasına
Danışma Komitesi Yön Verecek
Yeni sürüm kullanıcılarına aşağıdaki özellikleri
sağlıyor:
- Kullanıcı dostu, kolay kullanılabilir bir masaüstü de-
neyimi,
- Virüs ve zararlı yazılım korkusu olmadan kullanım,
- İhtiyacınız olan tüm ofis, grafik, medya oynatıcı, e-
posta vb. yazılımlar elinizin altında,
- e-Devlet uygulamalarına elektronik imza ile giriş,
- Kurumlar için Kimlik Yönetimi, Uzaktan Yönetim Sis-
temleri gibi yönetsel yazılımlar,
- Ücretsiz eğitim kitapları,
- Tamamen Türkçe
K
amu, üniversite, STK ve TÜBİTAK işbirliği ile ku-
rulan Açık Kaynak Danışma Komitesi (AKDK),
2015 yılı Mart ayı itibari ile faaliyetlerine başladı.
Açık Kaynak Dayanışma Komitesi, ülkemizin bili-
şim stratejisinin bir parçası olarak PARDUS Projesi
başta olmak üzere, açık kaynak/özgür yazılımların
yol haritasının belirlenmesi ve hayata geçirilmesi
hedeflerini gerçekleştirmek için görevlendirildi.
Komitenin yayınladığı ilk bildirinin tam metnine
adresin-
den ulaşılabilir.
PARDUS’un Kurumsal 5 Sürümü Sizlerle
Kamu Kurumları, Üniversiteler ve Kobiler baş-
ta olmak üzere tüm kurumsal ve bireysel kullanıcı-
ların rahatlıkla kullanabileceği yeni sürüm http://
adresinden indirilebilir.
21
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook