TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 20

20
Bülten
2015
TEMMUZ
T ü r k S a n a y i s i n i n A r - G e Y e t e n e ğ i n i n Y ü k s e l t i l m e s i n i H e d e f l i y o r u z
“Türk Sanayisinin Ar-Ge Yeteneğinin
Yükseltilmesini Hedefliyoruz”
Ç
elik, Konya Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu’ndaki
“Yerli Malı Belgesi Tanıtımı” programında, “Özel Sektöre
Yönelik TÜBİTAK Destekleri” konulu sunum gerçekleştirdi.
Türkiye’nin 2023 hedeflerinin çok önemli olduğuna vurgu
yapan Mehmet Çelik, dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi
arasına girmek, kendi uçağını, trenini ve helikopterini yap-
mak gibi hedefleri bulunduğunu dile getirdi.
Bu doğrultuda Ar-Ge harcamalarının 60 milyar dolara
ulaşmasını hedeflediklerini aktaran Çelik, aynı zamanda
300 bin tam zamanlı eş değer araştırmacı olmasını, bunun
da 180 bininin özel sektörde istihdam edilmesini amaçla-
dıklarını ifade etti.
Bu hedefler doğrultusunda özellikle son 10 yılda başla-
tılan Ar-Ge ve yenilik atılımıyla bilim, teknoloji ve yeniliğe
dair değerlerde önemli bir artış sağladıklarını anlatan TÜBİ-
TAK Başkan Vekili Çelik, şunları kaydetti:
“Son yılda Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde
1’e ulaştı. 10 yılda yüzde 98 oranında bir artış sağladık. Öte
yandan, malumunuz tüm dünyada bilim, teknoloji ve yeni-
liği kalkınmanın lokomotifi haline getiren toplumların en
çok önem verdiği konu, insan kaynağıdır. Nitelikli insan gü-
cüne duyulan ihtiyaç artmıştır. Son 10 yılda tam zaman eş
değer araştırma sayımız 3 kat artarak, 113 bine ulaştı. Son
yıllarda yaşanan Ar-Ge ve yenilik atılımının odağında özel
sektör yer alıyor. Ulusal desteklerin fikirden ürüne ve sanayi
güdümlü araştırmayı hedef odaklılığı teşvik edecek şekilde
çeşitlendirildi. TÜBİTAK ulusal desteklerimiz kapsamında,
özellikle son üç yılda özel sektöre yönelik destekler hem
çok çeşitlendirildi hem de finansman boyutu iyileştirildi.”
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Ku-
rumu (TÜBİTAK) Başkan Vekili Mehmet Çelik,
2004-2014 yıllarında KOBİ’lerin desteklenen
proje sayısının 5 katına, büyük ölçekli firma-
ların desteklenen proje sayısının ise 4 katına
çıktığını söyledi.
Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesi
amaçlanıyor
Sanayi destekleri kapsamında bireysel girişimcilerden
KOBİ ve büyük şirketlere kadar tüm özel sektörü kapsamayı
ve ticarileştirme boyutunu tüm aşamalarıyla desteklemeyi
amaçladıklarını bildiren Çelik, “2004-2014 yılları arasında
KOBİ’lerin desteklenen proje sayısı 5 katına, büyük ölçek-
li firmaların desteklenen proje sayısı ise 4 katına çıkmıştır”
dedi.
Sanayi-Ar-Ge Destekleme Programı’nda, sektör ve bü-
yüklüğüne bakılmaksızın bütün firmalara bütçe sınırı ol-
madan yüzde 60’a varan oranlarda “hibe şeklinde” destek
sağladıklarını vurgulayan Mehmet Çelik, böylece sanayide
katma değer yaratan kuruluşları Ar-Ge çalışmalarına teşvik
ederek, Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesi-
ne katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.
“Sanayicilerimizin üniversite ile ilgili yapabilecekleri
desteklerle ilgili yeni bir çalışma uygulamaya konuldu. 1
milyon lira üzeri projelerde, akademik işbirliği şartı getir-
dik. Bütçe arttıkça, işbirliği oranı da artıyor” diyen Çelik, bu
kapsamda 2014 yılında bin 83 proje başvurusu aldıklarını
da sözlerine ekledi.
Programda KOSGEB Daire Başkanı Ahmet Merih Özyıl-
maz da bir sunum yaptı.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook