TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 9

9
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
olan pazarı bilerek durdurduk. Bunların yerli mühendisleri-
miz ve üretimle beraber yapılabilmesini teminen. Yaklaşık
2025-26’ya kadar 8 tane ünite yapılacak. Yaklaşık 9 bin 600
megavatlık santral devreye alınacak. Bu arada 3. nükleer
santralin yapımı tamamen yerli üretim üzerine kurulacak.
O yüzden tersine beyin göçünü ancak bu pazar oluştuğun-
da değerlendirebiliriz. ‘Daha önce gel’ demek çok gerçekçi
olmuyor. Şu anda Amerika’daki Kanada’daki dünyanın fark-
lı ülkelerindeki nükleer güç santralleriyle alakalı yetişmiş
Türk bilim adamları da çalışanları da inşallah Türkiye’ye
dönmüş olacaklar.”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık da konuşma-
sında, Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Pro-
totip Türbin Üretimi (MİLRES) projesinin bitme aşamasına
geldiğini belirterek, milli rüzgar santralini yetişirse bu ay
dikeceklerini ve rüzgar enerjisinin üretilmeye başlanacağı-
nı bildirdi.
Türkiye’nin sadece teknoloji kullanan bir ülke olmasının
Türkiye’ye yetmeyeceğini söyleyen Işık, geleceğin dünya-
sında var olmanın tek yolunun teknoloji üretmek olduğu-
nu söyledi.
MİLGES, MİLHES, YGDA ve MİLKANAT projeleri dışında
da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile başka projeler de
geliştirdiklerini anlatan Işık, “MİLRES projesi bitme aşama-
sına geldi, yakında inşallah direğe dikeceğiz. Kapasitesi 1,5
megavata kadar rahatlıkla çıkarılabilen milli rüzgâr santra-
lini yetişirse bu ay içinde direğe dikeceğiz ve ilk milli rüzgâr
türbini, rüzgar enerjisi üretmeye başlayacak” diye konuştu.
Türkiye’nin enerji tüketiminin, 2002’den bu yana 2 ka-
tına çıktığını kaydeden Işık, “2023’te de iki katı daha enerji
ihtiyacımızın olacağı açık. Maalesef enerjide yüzde 85 dışa
bağımlıyız. Cari açığın da en temel sebebi enerji ithalatı-
mız. Eğer Türkiye, enerjisini kendi imkânlarıyla karşılamış
olsaydı, ülkenin büyümesi en az yüzde 2 daha fazla olurdu”
ifadesini kullandı. Işık, enerji sektörünün sadece üretim ve
arz güvenliği açısından değil dışa bağımlılığının minimize
edilmesi ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi açısından da
son derece kritik bir sektör olduğunu vurguladı.
Işık, TÜBİTAK’ın ülkenin yerli ve yeşil üretim noktasında
en önemli güç kaynağı olduğunu belirtti. Ölçek bazın ne
üretiliyorsa, yerli, yenilikçi ve yeşil olması gerektiğinin altını
çizen Işık, Ar-Ge ve inovasyonun da yaşam tarzı olarak be-
nimsenmesinin önemine işaret etti.
TÜBİTAK’ın, Türkiye’nin en önemli proje yönetim kuru-
mu konumuna gelmesini istediklerini dile getiren Işık, aynı
zamanda kurumun güçlü bir entegratör kuruluş olmasının,
piyasa ve özel sektörle birlikte Ar-Ge yapmasının önünü
açacaklarını da söyledi.
Türkiye’de yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini
arttırmak amacıyla, 2012 yılında Konya Karapınar’da Enerji
İhtisas Endüstri Bölgesi kurduklarını hatırlatan Işık, şu anda
Niğde ve Karaman’da Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi kur-
mak için yapılan başvuruları değerlendirdiklerini ifade etti.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başka-
nı Bahadır Tunaboylu da 4 projeyle, kamu, özel sektör ve
üniversite arasında güçlü bir iş birliği sağlandığını söyledi.
Türkiye’nin kendi elektrik enerjisini üretmesi noktasında
büyük önem taşıyan projelerin cari açığın azaltılmasına da
katkı sağlayacağına işaret eden Tunaboylu, şunları kaydet-
ti:
“Merkezimiz bünyesinde yürütülecek 158 milyon lira-
lık proje yatırımı ve 6 yıl sürecek yoğun uygulamalı Ar-Ge
çalışmalarıyla Türkiye elektrik enerjisi sektöründe kendi
ayakları üzerine basabilecek duruma gelecektir. Hedef
2023 vizyonuyla 3 bin megavatlık güneş enerjisi santrali-
nin kurulmasının planlandığı ülkemizde, MİLGES projesiyle
bütçeye 7,5 milyon lira katkı sağlaması hedeflenmektedir.”
Tunaboylu, ayrıca üniversite araştırma merkezlerinin,
projelerde aktif katılım sağlayarak akademik birikim oluş-
turduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından Bakan Işık ve BakanYıldız, Kara-
pınar Enerji İhtisas Bölgesi’nde yapılacak enerji yatırımları-
na ilişkin iş birliği protokolünü imzaladı.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook