TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 21

21
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
0” Etkinliği Gerçekleştirildi
Türk Sanayisine Ufuk 2020’den Kap-
samlı Destek
TÜBİTAK’ın ve Avrupa Birliği’nin sağladığı geniş kap-
samlı destek ve teşvik programlarına da değinen Bakan
Fikri Işık, Ufuk 2020’nin değişen yapısı, sanayiye olan güçlü
vurgu ve sanayiden beklentinin artması dolayısıyla sanayi
kuruluşlarının Ufuk 2020’ye katılımlarının önemli olduğu-
nu belirtti.
Ufuk 2020 Dünya’nın En Büyük Sivil
Araştırma ve Yenilik Programı
TÜBİTAK Başkan V. Prof. Dr. Mehmet Çelik, Ufuk 2020
Programı ve Türk sanayisinin programa katılımının önemi
hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Özel sektörde Ar-Ge
ve yeniliğe ayrılan kaynakların arttığını vurgulayan Çelik,
“Ufuk 2020, dünyanın en büyük sivil araştırma ve yenilik
programı olarak önemli bir işbirliği ve deneyim ortamı ola-
rak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla Ar-Ge ve yenilik deneyimi-
mizin artırılması için ülkemizin ve özellikle ülke sanayimi-
zin Ufuk 2020’ye katılımını çok önemsiyoruz” dedi.
Program, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı
ve Ufuk 2020 Ulusal Koordinatörü Hakan Karataş’ın “Ufuk
2020 Programına Yönelik TÜBİTAK Teşvik ve Destek Prog-
ramları” sunumu ile sona erdi.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook