TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 20

20
Bülten
MAYIS 2015
“ T ü r k S a n a y i s i İ ç i n U f u k 2 0 2 0 ” E t k i n l i ğ i G e r ç e k l e ş t i r i l d i
“Türk Sanayisi İçin Ufuk 20
T
ÜBİTAK tarafından, Ülkemiz sanayi kuruluşlarının üst dü-
zey yetkililerinin AB Ufuk 2020 Programı konusundaki
farkındalık ve bilgi seviyelerinin artırılması ile Ufuk 2020
Programı kapsamındaki teşviklerden azami seviyede yarar-
lanabilmeleri amacıyla, 6 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da
“Türk Sanayisi için Ufuk 2020” isimli bir etkinlik düzenlendi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla ger-
çekleştirilen etkinlikte, ülkemizden ve Avrupa’dan sanayi
temsilcileri, konuşmaları ve başarı hikâyeleri ile yer aldı.
Ülkemizin, Ufuk 2020 programına katılımının bilgi, de-
neyim ve teknoloji paylaşımına yönelik işbirliği alanındaki
güçlü iradeyi gösterdiğini vurgulayan Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Fikri Işık, “Biz AB ile entegrasyon sürecimizin
en önemli göstergesi olan Çerçeve Programlara güçlü bir
şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Zira Birliğe tam
üye olarak katılıma ilişkin yürütülen müzakere sürecinde
bugüne kadar kapatabildiğimiz tek fasıl “Bilim ve Araştır-
ma” faslı olmuştur” dedi.
Bakan Işık: “AB ile Entegrasyon
Sürecinde Kapatabildiğimiz Tek Fasıl
‘Bilim ve Araştırma’ Oldu”
Çelik: Ar-Ge ve yenilik deneyimimizin
artırılması için ülkemizin ve özellikle
ülke sanayimizin Ufuk 2020’ye
katılımını çok önemsiyoruz.”
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook