TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 17

17
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Bilimde TÜBİTAK - Azerbaycan
İşbirliği
T
ÜBİTAK ile Azerbaycan Devlet Başkanı’na doğrudan
bağlı olarak çalışan Bilimi Geliştirme Fonu (Science De-
velopment Foundation under the President of the Repub-
lic of Azerbaijan - SDF) arasındaki somut ilişkilerin tesisi
amacıyla 27 Mayıs 2015 tarihinde bir İşbirliği Anlaşması
imzalandı.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu ve
SDF Başkanı Dr. Elçin Babayev tarafından imzalanarak yü-
rürlüğe konan bahsekonu anlaşma çerçevesinde, Türk ve
Azeri bilim insanları arasında gerçekleştirilecek ortak Ar-Ge
projelerine ve ortak bilimsel/teknolojik etkinliklere destek
sağlanabilecek, aynı zamanda, iki ülke arasında bilimsel ve
teknolojik bilginin aktif bir şekilde paylaşımına da imkân
sağlanacak.
İmzalanan doküman, TÜBİTAK ile Azerbaycan Ulusal
Bilimler Akademisi (Azerbaijan National Academy of Scien-
ces) arasında 2013 yılında akdedilen İşbirliği Protokolü ile
başlayan aktif ilişkilerin güçlenerek ivmelenmesi bakımın-
dan da büyük önem arzetmekte.
TÜBİTAK İle Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme
Fonu Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı
Pakistan Bilim Vakfı Heyeti
TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
Pakistan BilimVakfı Başkanı Prof. Dr. Muhammad Ashraf
ve Dr. Mirza Habib Ali Kurumumuzu ziyaret etti.
Ziyarete TÜBİTAK’ı temsilen Başkan Yardımcısı Dr. Or-
kun Hasekioğlu, Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan
Karataş, Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) İkili
ve Çoklu İşbirliği Müdürü Zeynep Arzıman Büyükboduk
ve UİDB Uzman Yardımcısı Abdullah Fehmi Yalman katıldı.
Toplantıda Pakistan Bilim Vakfı ile 2013 yılında imzalanan
protokol doğrultusunda ortak proje çağrısı açılmasına ka-
rar verildi.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook