TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 16

16
Bülten
MAYIS 2015
T e k n o l o j i S e f e r b e r l i ğ i İ ç i n T Ü B İ T A K , T T G V v e T Ü S İ A D İ ş b i r l i ğ i
Teknoloji Seferberliği İçin
TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD İşbirliği
T
ÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından gerçekleştirilen
“Teknoloji Ödülleri”nin 12’incisi için düğmeye basıldı.
Türkiye’nin teknoloji geliştiren ülkeler arasında yer alması-
nı sağlamak ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini teşvik et-
mek amacıyla düzenlenen ödüllerde bu yıl, 2023 hedefleri
için ‘seferberlik’ çağrısında bulunuldu.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Türk Sa-
nayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD), Türkiye’nin
teknoloji geliştiren ülkeler arasında yer almasının sağlan-
ması ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesinin teşvik edilme-
si amacıyla düzenlediği Teknoloji Ödülleri’nin 12’ncisi için
başvurular başladı.
Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu Başkanı C. Müjdat
Altay, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu,
TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav ve TÜSİAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes’ın katılımıyla
gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye’nin teknoloji geliştirme
ve 2023 hedeflerine ulaşma konusunda, devlet ile özel sek-
törün el ele vererek seferber olması gerektiği çağrısında
bulunuldu.
Toplantının açılış konuşmasını yapan XII. Teknoloji Ödül-
leri Yürütme Kurulu Başkanı C. Müjdat Altay, “Bugün artık
Türkiye’nin, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak,
ileri teknoloji tasarımı ve üretiminde bölgesel merkez ol-
mak gibi iddialı hedefleri var. Geleceğin tasarlandığı bu sü-
reçte, 2023 hedeflerine ulaşmak için yüksek teknolojide ha-
kimiyet sağlamak ve bilgi toplumuna dönüşmek şart” dedi.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes
günümüzde milyarlarca makinanın, önümüzdeki yakın yıl-
larda ise yüzmilyarcamakinanın birbirleriyle iletişimde olup,
veri üreten bir yaşamın olacağına değinerek; “Yaşamın her
noktasında ve her anında bu bilgiler insanların, kurumların
iş yapma biçimlerini ve yaşam beklentilerini, özel hayatlarını
değiştiriyor olacak. Daha akıllı endüstriler, akıllı şehirler ve
sonunda daha akıllı bir dünya söz konusu olacak. Bizim işte
böyle bir dünyaya hazırlanmamız gerekiyor”diye konuştu.
“Orta Gelir Tuzağından Çıkış Yolu, Teknoloji”
TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav ise Tekno-
loji Ödülleri’nin Türkiye’deki benzerlerine göre en önemli
farkının; ‘her alanı temsil etme gücü’ olduğunu vurguladı.
Ultav, konuşmasında şunları söyledi:“Önemli bir dönemeç-
ten geçiyoruz. İçinde bulunduğumuz orta gelir tuzağından
kurtulmak, ancak inovasyon ve teknolojiyle mümkün. Ülke
olarak, bir üst lige çıkmak, verimlilik ekonomisi paradigma-
sını değiştirmek için, rekabet gücümüzü ortaya koymamız
gerekiyor. Bu önemli dönüşümde ‘ben de varım’ diyen tüm
firmaları, Türkiye’ninTeknoloji Ödülleri yarışına katılarak re-
kabet güçlerini göstermeye davet ediyoruz.”
“Aslında Kaybedeni Olmayan Bir Yarışma Olacak”
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu
ise, özel sektörün yenilik geliştirme konusunda başarılı ve
girişken olduğuna, kendine güvendiğine değinerek; “AR-
GE anlamında da zihinsel bir dönüşüm yaşıyor. Başarının
burada olduğunu bizzat yaşayarak görüyor. Devlet desteği
ile birlikte bu başarı çok yükseklere çıkıyor. AR-GE ve ye-
niliğin öneminin farkında olan bir devlet politikası izlen-
mesi ve buna sınırsız destek verilmesi ile ciddi mesafe al-
dığımızı söyleyebiliriz. Bugün Ankara’da özel bir etkinlikle
Türk Sanayisi için geliştirilen ve tanıtımı gerçekleştirilecek
Ufuk2020 projesi de güzel bir örnek. Bu teşviklerle ödüllere
başvurunun nitelik ve nicelik olarak artacağını söyleyebili-
riz. Bu yarışta yer alacak tüm firmalarımızı kutlamak istiyo-
rum. Aslında kaybedeni olmayan bir yarışma olacak” dedi.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook