TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 15

15
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Savunma Sanayimize Verdiğimiz
Destek 300 Milyon Lirayı Aştı
T
ÜBİTAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Çelik, Genelkur-
may Genel Plan ve Prensipler Başkanı Korg. Alpaslan Er-
doğan, Tümg. Oğuz Serhad Habiboğlu ve Tuğg. Mehmet
Dişli’yle TÜBİTAK’ta gerçekleştirilen toplantıda, savunma
sanayine ilişkin projeler ele alındı.
Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini güçlen-
direcek, kritik teknolojileri ülkeye kazandıracak araştırma
projelerini önemsediğini ifade eden TÜBİTAK Başkan Vekili
Prof. Dr. Mehmet Çelik, “TÜBİTAK olarak Milli Savunma Sa-
nayiimize her açıdan destek vermeyi bir sorumluluk olarak
kabul ettik. Bu kapsamda tesislerin kurulması, yeni ürünle-
rin ortaya çıkarılması gibi birçok alanda desteklerimizi sun-
maktayız. Milli Savunma Sanayimize verdiğimiz destekler
300 milyon lirayı aştı” şeklinde konuştu.
“500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİNE SA-
VUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİ İLE ULAŞABİLİRİZ”
Türkiye’nin Vizyon 2023 projesi kapsamında 500 milyar
dolarlık ihracat rakamına ulaşma hedefi bulunduğunu kay-
deden Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Bu ihracat miktarına ulaşa-
bilmek, savunma sanayi alanında ürettiğimiz milli ürünle-
rin ihracatı ile mümkün olur. TÜBİTAK bünyesinde bulunan
SAGE, UZAY ve BİLGEM’e bağlı enstitülerimizde yürütülen
savunma sanayi projelerinde, bu sektörde faaliyet göste-
ren entegratör ve alt yüklenici firmalarımızla işbirliği halin-
de çalışmayı çok önemsiyoruz. Nitelikli insan kaynağı gü-
cümüzü ve teknik alt yapımızı birleştirerek oluşacak sinerji
ile çok güçlü işbirliği projeleri yaparak ulusal teknolojik ve
ekonomik hedeflerimize ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.
“MİLLİ SAVUNMA SANAYİİNDEYÜKSEKTEKNOLOJİ”
ARGE’ye dayalı tedarik olarak adlandırılabilecek olan
ürün geliştirme modellerinin mutlak surette desteklenme-
si gerektiğini belirten Çelik, “Savunma sistemlerinin gizli-
lik, emniyet, güvenilirlik, idamede dışa bağımlı olmaması
gerekliliği ve benzeri özellikleri nedeniyle, milli savunma
sanayii de, doğal olarak bir milli teknoloji tabanına da-
yandırılmalıdır. TÜBİTAK olarak yaptığımız ve yapacağımız
çalışmalarda bu husus üzerinde özellikle duruyoruz” dedi.
Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Hayata geçireceğimiz projelerde, özgün tasarımlar ve
tüm özel üretim ekipmanlarının da yerli firmalar ile bera-
ber yurt içinde tasarlanıp üretilmesi hedeflenmiştir. Savun-
ma, Havacılık ve Uzay sektöründe üretimi destekleyecek en
önemli konu, paydaşlar arası güç birliğidir.”
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook