TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 14

14
Bülten
MAYIS 2015
T E Y D E B D e ğ e r l e n d i r m e K u r u l u Ü y e l e r i B i l g i G ü n ü
TEYDEB Değerlendirme Kurulu
Üyeleri Bilgi Günü
T
ÜBİTAK Mustafa İnan Toplantı Salonunda 28 Nisan 2015
tarihinde düzenlenen “TEYDEB Teknoloji Grupları Ko-
mite Üyeleri Bilgi Günü”ne Teknoloji grupları haricindeki
grupların üyeleri ve Danışma Kurulu üyeleri katıldı.
Etkinlik; TÜBİTAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Çe-
lik’in, “TEYDEB Proje Karar Süreçlerinde Dikkate Alınması
Gereken Önemli Hususlar” konulu sunumuyla başladı. TÜ-
BİTAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Çelik, Komite Üyeleri-
ne hitaben yaptığı konuşmada, “2004-2014 yılları arasında
sanayiye verdiğimiz desteklere baktığımızda 5 bin 734 fir-
mayı desteklediğimizi ve 3,7 Milyar TL hibe destek verdi-
ğimizi söyleyebiliyoruz. Desteklenen firmaların yüzde 16’sı
büyük firmalar iken, yüzde 84’lük kısmı ise KOBİ’lerimizdir.
Sağlanan 3,7 Milyar TL hibenin de yüzde 43’ü KOBİ’lere
sağlanmıştır” dedi.
TÜBİTAK olarak Türkiye’nin her iline destek sağlamak
istediklerini, bu konuda yapılan çalışmalarla önemli ilerle-
meler kaydedildiğini ifade eden Prof. Dr. Çelik, “Destekle-
nen illerin dağılımına baktığımızda da önemli bir artış gö-
rülebilmektedir. 2000 yılında desteklenen iller çoğunlukla
batı illeriydi. Ancak 2005 ve 2012 yıllarına baktığımızda bu
yönelimin de değiştiğini söyleyebilirim” şeklinde konuştu.
KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerini de önemsediklerini söz-
lerine ekleyen TÜBİTAK Başkan Vekili Mehmet Çelik, “Ül-
kemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük
ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin yüzde 98’ini
oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeye ge-
tirmek amacıyla KOBİ’lere yönelik olarak 1507 - KOBİ Ar-Ge
Başlangıç Destek Programı’nı yürütmekteyiz” ifadelerini
kullandı.
Prof. Dr. Mehmet Çelik, tüm kurul üyelerine başarılı bir
dönem dileyerek sunumunu tamamladı.
TEYDEB Değerlendirme Kurulu Üyeleri Bilgi Günü Top-
lantısı, TEYDEB Başkan Vekili Mehmet Aslan’ın Yürütme Ko-
mitesi Grup Sekreterlerini ve Danışma Kurulu Başkanlarını
üyelere tanıştırmasının ardından yaptığı “TEYDEB Destek
Programları Hakkında Genel Bilgilendirme” sunumuyla
sona erdi.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook