TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 13

13
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Yeni l ik Atı l ımının Odağında
Özel Sektör Yer Al ıyor
G
ünümüzde üretimin bilgiye dayalı hale geldiğini ve ni-
telikli insan gücüne duyulan ihtiyacın daha da arttığını
ifade eden TÜBİTAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Çelik,
“Ulusal desteklerimiz fikirden ürüne ve sanayi güdümlü
araştırmayı, hedef odaklılığı teşvik edecek şekilde çeşitlen-
dirilmiştir” dedi.
Diyarbakır’da “Yerli Malı Belgesi Tanıtımı ve Küçük ve
Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), Kadın ve Genç Girişim-
cilere Sağlanan Destekler Toplantısı” düzenlendi. Toplantı-
ya katılan Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Kalkınma
Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da birer konuşma yaptı.
Toplantının panel kısmında Sanayi Genel Müdürü Prof.
Dr. İbrahim Kılıçaslan, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum
Genel Müdürü Nahit Bingöl, KOSGEB Başkanı Recep Biçer,
TÜBİTAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Çelik ve Kamu İha-
le Kurumu Başkanı Mahmut Gürses birer sunum gerçek-
leştirdiler.
TÜBİTAK BaşkanVekili Prof. Dr. Mehmet Çelik sunumun-
da Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı, Üniversite-Sa-
nayi İşbirliği Destek Programı, KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek
Programı ve Patent Destek Programı hakkında katılımcılara
bilgi verdi.
Türkiye’nin 2023 yılı için önemli hedefleri olduğunu ifa-
de eden TÜBİTAK Başkan Vekili Prof. Dr. Çelik, “Dünyanın ilk
10 büyük ekonomisi içerisinde yer almak; kendi uçağımızı,
trenimizi, helikopterimizi üretmek istiyoruz. Bu doğrultu-
da, Ar-Ge harcamalarının 60 milyar Dolar’a ulaşması ve mil-
li gelire oranının yüzde 3’ü olmasını; bunun 3’te 2’sinin de
özel sektörden kaynaklanmasını hedefliyoruz. Aynı zaman-
da, 300 bin tam zaman eşdeğer araştırmacımız olmasını ve
yine bunun da 180 bininin özel sektörde istihdam edilme-
sini hedefliyoruz” diye konuştu.
Bu hedefler doğrultusunda, özellikle son 10 senede
başlatılan Ar-Ge ve yenilik atılımı ile bilim, teknoloji ve ye-
niliğe dair değerlerde önemli bir artış sağlandığını anlatan
Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Son yılda Ar-Ge harcamalarının
milli gelire oranı yüzde 0,95’e ulaştı ve 10 yılda yüzde 98
oranında bir artış sağladık” şeklinde konuştu. TÜBİTAK Baş-
kan Vekili Mehmet Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Malumunuz, tüm dünyada bilim, teknoloji ve yeniliği
kalkınmanın lokomotifi haline getiren toplumların en çok
önem verdikleri konu insan kaynağıdır. Üretimin bilgiye
dayalı hale geldiği günümüz ekonomisinde nitelikli insan
gücüne duyulan ihtiyaç da artmıştır. Ülkemizde de son 10
yılda tam zaman eşdeğer araştırmacı sayımız 3 kat artarak,
113 bine ulaştı.
Toplantıyı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Diyar-
bakır Ticaret Borsası Meclisleri, meslek komite üyeleri, ya-
tırımcı üyeleri, OSB yatırımcıları, çevre illerden gelen oda,
borsa başkanları ve yatırımcıları takip etti.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook