TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 11

11
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Öğrenci lere Maaş Gibi Burs
4- MF puan türünde sıralamada 20.001 ile 25.000 kişi
arasında yer alarak üniversitelerin matematik, fizik, kimya
ve biyoloji bölümlerine yerleşen örgün lisans öğrencilerine
aylık 750 TL burs verilir.
ÇİFT ANADAL PROGRAMI DA DESTEKLENİYOR
İlk 10.000 kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kim-
ya ve biyoloji bölümleri haricinde bölümlere yerleşip ma-
tematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinde çift anadal
programına kayıt yaptıran TÜBİTAK Başkanlığı tarafından
belirlenen sayıda örgün lisans öğrencisine aylık 750 TL,
İlk 10.000 kişi arasında yer alarak felsefe, tarih, coğraf-
ya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve
sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümleri hari-
cinde bir bölüme yerleşip, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji,
antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tari-
hi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerinde çift anadal
programına kayıt yaptıran ve TÜBİTAK Başkanlığı tarafın-
dan belirlenen sayıda örgün lisans öğrencisine aylık 750 TL
burs verilecek.
ÖNCEKİ UYGULAMA
ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavında
Matematik-Fen puan türünde, İlk 5.000’e girerek; mate-
matik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerinden birine yerleşen
örgün lisans öğrencilerine aylık 2.000 TL, sıralamada 5.001
ile 10.000 kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya,
biyoloji bölümlerinden birine yerleşen örgün lisans öğren-
cilerine aylık 1.000 TL,
YGS-1 puan türünde; ilk 5000’e girerek; felsefe, tarih,
coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arke-
oloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölüm-
lerinden birine yerleşen örgün lisans öğrencilerine aylık
2.000 TL, sıralamada 5001 ile 10000 kişi arasında yer alarak
felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sa-
nat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve ede-
biyatı bölümlerinden birine yerleşen örgün lisans öğrenci-
lerine aylık 1.000 TL burs verilmekteydi.
Düzenlemede MF puan türünde 5.001 ile 10.000 kişi
arasında yer alarak sosyal bilimler alanında belirtilen bö-
lümleri tercih edeceklere ödenecek burs miktarı da 1000
TL’den 1500 TL’ye yükselmiş oldu.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook