TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 17

17
Sempozyum kapsamında; İleri Genom ve Biyoenformatik
Araştırma Merkezi (İGBAM) projesinin gelişim süreci, İGBAM
altyapısı kullanılarak yapılan araştırmalar hakkında üniversi-
telerden uzman katılımcıların sunumları, proje kapsamında
gerçekleştirilen araştırma ve başarılar, genom dizilemenin
geleceği ve İGBAM'ın bu süreçteki yeri konuları ele alındı.
TÜBİTAK Yeni Nesil Genom Dizileme Sempozyumu, konu
ile ilgili üniversitelerden, Sağlık Bakanlığı ve Kamu Kurum-
larından, genetik danışmanlığı veren özel kuruluşların da
katılımıyla ülkemizde genom dizileme üzerinde fikir alışve-
rişlerinin yapıldığı, etkili ve verimli bir çalışma oldu.
Akraba Evlilikleri Hastalıklarının Çözümlenmesi
İGBAM tarafından akraba evliliğine dayanan hastalıkla-
rın çözümlenmesi için homozigotluk haritalaması amacı ile
HomSI isimli yazılım geliştirildi. Geliştirilen yazılım biyoen-
formatik alanında en prestijli dergilerden Bioinformatics'te
yayınlanarak akademik kullanıma sunuldu. Yazılım tüm dün-
yada genetik uzmanları tarafından kullanılmaya başlandı.
Genom Veri Bankası
İGBAM bünyesinde, Türk toplumunun genom veri bankası
altyapısı oluşturuluyor. İGBAM, kişisel başvurular ile henüz
genel kullanıma açık olmayan genom veri bankasını araştır-
macıların hizmetine açtı.
İGBAM projesi ile hayata geçen yeni nesil DNA dizileme
altyapısı ve analiz bilgi birikimi birçok alanda ulusal öneme
sahip stratejik milli araştırma projelerinin hayata geçirilmesi-
ni mümkün kılıyor. Ayrıca merkezin varlığı ülkemizin AB Çer-
çeve programlarına katılımını ve büyük bütçeli uluslararası
araştırma projelerinde yer almasını da kolaylaştırıyor.
İleri Genom ve Biyoenformatik
Araştırma Merkezi (İGBAM)
İleri Genom ve Biyoenformatik Araştırma Merkezi (İG-
BAM), farklı yeteneklerdeki kurumların ve araştırmacıların
işbirliğiyle kuruldu. İGBAM, bir canlının tüm genom dizilimi-
nin üretilmesi, saklanması ve analizini sağlamayı amaçlıyor.
Merkez, Türkiye’de bilişim konusunda faaliyet gösteren ana
kurumlardan Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Ensti-
tüsü (TÜBİTAK-UEKAE) yürütücülüğünde, Gen Mühendisliği
ve Moleküler Biyoloji Enstitüsü’nün (MAM-GMBE) ortaklığıy-
la TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde faaliyet gösteriyor.
İGBAM laboratuvarlarının hayata geçmesinin ardından
2 yıllık süre içerisinde, 20 den fazla üniversite ve merkezle
ortaklaşa yapılan çalışmalar kapsamında ~500 exome, ~20
tüm genom dizilemesi ve analizleri yapıldı ve ~30 farklı has-
talık etkeni gen tanımlandı. Yapılan analizler sonucunda 2
çalışma yayınlandı ve 10 çalışma ise yayına hazırlandı.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...44
Powered by FlippingBook