TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 25

25
Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, pro-
jeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile
“proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekiyor.
Türkiye'deki proje ortaklarının TÜBİTAK’tan temin ede-
cekleri proje öneri formunu doldurarak incelenmek üzere
TÜBİTAK'a, Fransa'daki proje ortaklarının ise ANR’den temin
edecekleri proje öneri formunu doldurarak ANR’ye teslim
etmeleri gerekiyor. Tek taraflı başvurular ise kabul edilme-
yecek.
TÜBİTAK ve ANR kendilerine iletilen proje önerilerini iç
prosedürlerine göre inceliyor ve değerlendirmeye alıyor.
Değerlendirme, bilimsel yeterlilik esasına göre yapılıyor. Her
iki kuruluş, inceledikleri proje önerileri hakkındaki kararları-
nı birbirlerine bildiriyor, iki tarafça da uygun bulunan proje-
ler destekleme kapsamına alınıyor.
Ortak projelerin mutlaka aşağıdaki tematik alanlar çerçe-
vesinde önerilmesi gerekiyor:
Marine Geosciences (Deniz Jeobilimleri);
Seismic risks (Depremsel Riskler);
Sustainable development of Marine ecosystem
(Deniz Ekosisteminin Sürdürülebilir Gelişimi);
Human Science and Humanities (Beşeri Bilimler);
Energy (Enerji);
ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)
Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanacak.
Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında yapıla-
cak karşılıklı çalışma ziyaretlerinin süre ve sayısının ayrıntılı
ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekiyor. Karşılıklı ziyaret-
TÜBİTAK-Fransa
Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) Ortak
Proje Başvuru Çağrısı Açıldı
lerde, bir yönden diğer yöne (Fransa’dan Türkiye’ye ya da
Türkiye’den Fransa’ya) yapılacak ziyaretlerde toplam ikamet
süreleri bir yıl içinde 60 günü geçemeyecek.
Bu işbirliği uyarınca Gönderen Taraf uluslararası seyahat,
konaklama ve yeme-içme giderlerini karşılayacak. TÜBİTAK-
ANR Anlaşmasından yararlanan araştırmacılara, Fransa’ya
proje kapsamında gerçekleştirecekleri bilimsel ziyaretleri
için, uluslararası seyahat masraflarına ek olarak 80 Euro gün-
delik ödenecek.
TÜBİTAK-ANR bilimsel işbirliği programı çerçevesinde
ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvu-
rularını, online olarak 2545 kodlu "Fransa Ulusal Araştırma
Ajansı (ANR) ile İkili İşbirliği Programı"na
bitak.gov.tr adresinden en geç 30 Mart 2015 tarihine kadar
yapmaları ve ıslak imzalı basılı olarak gönderilmesi gereken
evrakları ise en geç 7 Nisan 2015 tarihine kadar TÜBİTAK’ta
olacak şekilde posta ile iletmeleri gerekiyor. Online Başvuru-
lar 30 Mart 2014 17.30’da kapanacak.
TÜBİTAK ile Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (Agence Nationale de la Recherche - ANR) arasında mevcut
27 Ocak 2014 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde, 2015-2018 yıllarında ortak araştırma projeleri
desteklenecek.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...44
Powered by FlippingBook