TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 13

13
Horizon 2020’nin ilk çağrıları açıldı
Horizon 2020 Programı kapsamında belli aralıklarla proje
çağrılarına çıkılacak ve başarılı projelere parasal destek sağ-
lanacak. Programın 2014-2015 dönemi ilk çağrıları 11 Aralık
2013’de açıldı. Çağrılara sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, bilim in-
sanları, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri başvuruda
bulunabiliyor. İlk çağrılar kapsamında toplam 15 milyar Av-
ro’luk fon, başarılı projelere dağıtılacak.
Horizon 2020 çağrılarında desteklenecek olan proje konu-
ları; programa üye ülkeler, çeşitli bilim ve teknoloji platform-
ları, birlikler, dernekler, iş çevreleri ve AB bünyesinde faaliyet
gösteren kuruluşların görüşleri doğrultusunda belirleniyor.
Belirlenen proje konuları kapsamında yayınlanan çağrıla-
ra araştırmacılar, çok ortaklı veya bireysel olarak elektronik
ortamda başvurabiliyor. Araştırmacılar, çok ortaklı proje
konsorsiyumlarında koordinatör veya ortak olarak, bilimsel
ve teknolojik yetkinlikleri ve beklentileri doğrultusunda yer
alabiliyor. Oluşturulan konsorsiyumlar bünyesinde hazırla-
nan proje önerileri, ilgili çağrının kapanış tarihinden önce
bağımsız hakemler tarafından değerlendirilmek üzere Avru-
pa Komisyonu’na sunuluyor.
Başarılı Türk araştırmacılara TÜBİTAK’tan destek
TÜBİTAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi
(UKO), Horizon 2020 Programı’ndan ülkemizin en üst düzey-
de faydalanabilmesi için çalışmalarda bulunacak. Bu kap-
samda, araştırmacılara seyahat, organizasyon, proje yazma,
ön-değerlendirme konularında destek verilecek. Horizon
2020 Programı’nda başarı sağlayan araştırmacılara TÜBİTAK
tarafından çeşitli başarı teşvik ödülleri de verilecek.
UKO’nun yeni destek ve teşvik mekanizması ile ilgili de-
taylı bilgiye, Ulusal Koordinasyon Ofisi’nden veya Türkiye
Horizon 2020 Web Portal sayfasından (
erişilebiliyor.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...44
Powered by FlippingBook