TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 53

BAKTERİLER
KONUŞUYOR MU?
Herkes bakterilerin basit ve il-
kel canlılar olduğunu düşünür.
Ancak unuttuğumuz bir şey var
ki, bakteriler beş yüz milyon yıl-
dır Dünya’da, bizler ise en iyi ih-
timalle iki yüz bin yıldır. Son 15-
20 yıldır yapılan araştırmalarla
bakterilerin hiç de “asosyal” ve
“bencil” canlılar olmadığı, bir-
birleriyle birkaç dilde birden
konuştukları, kendi içlerinde bir
demokrasilerinin olduğu, hat-
ta birbirlerinin konuşmalarını
“dinleyip” birbirlerine komplolar
kurdukları anlaşılmış. Bakteri
hücreleri arasındaki bu iletişim
mekanizması “Yeterli Çoğun-
luğu Algılamak” (Quorum Sen-
sing, QS) olarak biliniyor. Bu
sayede bakteriler birbirleriyle
iletişim kuruyor, hücre sayıları-
nı kontrol edebiliyor, fizyolojik
ve patojenik (hastalık yapma)
özelliklerini değiştirebiliyorlar.
53
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56
Powered by FlippingBook