TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 46

46
Bülten
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’nin ortaklarından biri ve Türkiye
konsorsiyumunun lideri olduğu e-SENS (Electronic Simple
European Networked Services) Projesi, Avrupa standartları
altyapısını temel alan, etkili ve yüksek kalitede kamu hiz-
metleri geliştirmeyi amaçlıyor. e-SENS Pro-
jesinde, 20 Avrupa ülkesi, Norveç ve Türki-
ye’den gelen 100’den fazla ortak yer alıyor.
Projenin en önemli kümelerinden biri olan
e-Kimlik, Güvenlik ve Güven kümesi, TÜBİ-
TAK BİLGEM UEKAE enstitüsünün e-Kimlik
birimi ile İtalya’dan Torino Politeknik Üni-
versitesi tarafından ortaklaşa yönetiliyor.
Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan en büyük pilot
uygulama projesi olan e-SENS Projesi kapsamında Ocak ve
Şubat aylarında Brüksel’de gerçekleştirilen toplantılara TÜ-
BİTAK BİLGEM UEKAE ile TUR&BO ev sahipliği yaptı. e-Kimlik,
Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen “DSA
2014 (The Defence Services Asia Exhibition and Conference)
Fuarı”nda BİLGEM Siber Güvenlik Ürünleri, Güvenli Haber-
leşme Ürünleri, Akıllı Kart ve ID doğrulama Sistemleri, Veri
Kıymetlendirme
Çözümleri, Su Altı
Savunma Sistem-
leri, Savunma Sis-
tem Çözümleri ve
Elektro Optik ve
Lazer Sistemleri
tanıtıldı.
BİLGEM’in, sa-
vunma
sanayii
alanında yeni akımların ve mevcut gelişmelerin takip edil-
mesi, Malezya ve bölge ülkelerin ihtiyaçlarının belirlenme-
si ve bölgedeki paydaşlar ile görüşmelerin yapılması gibi
e-SENS Projesi Toplantısı Yapıldı
Güvenlik ve Güven Kümesi ortaklarının katılımıyla düzenle-
nen toplantılar süresince, e-SENS projesinde yer alacak ülke-
ler ve sektörler arası pilot uygulamalarda kullanılacak olan
olası e-Kimlik, e-İmza, mobil kimlik, mobil imza, güvenlik
ve güven altyapıları ve sistemlerine ilişkin
teknolojik çözümler tartışıldı ve önümüz-
deki dönemde bu kapsamda yapılacak
olan faaliyetler planlandı.
Sağlık hizmetlerine, adli sistemlere,
kamu ihale sistemlerine ve Avrupa’da iş
kurma sistemlerine erişim hizmetlerini
konu alan ve daha önce ilan edilmiş ge-
niş ölçekli pilot uygulamalar olan e-CODEX, epSOS, SPOCS,
STORK ve PEPPOL projelerindeki çalışmalar, e-SENS ile kuv-
vetlendirilecek ve geliştirilecek.
TÜBİTAK BİLGEM DSA 2014 Fuarında Ürün
ve Çözümleriyle Yer Aldı
amaçlarla katıldığı fuar süresince Türkiye’den ve uluslararası
paydaşlarımızdan birçok firma ile görüşmeler yapıldı.
Fuarda ayrıca; Malezya Siber Güvenlik (MOSTI) kurumu
ile değerlendirme, Inland Revenue of Malezya Forensic XP
ve IYON süite tanı-
tım, Department of
Internal Security/
Public Order Ro-
yal Malaysia Police
Force ile Forensic
XP ve IYON süite
tanıtım, Regiment
Semboyan DiRaja
temsilcileri ile gü-
venli haberleşme ürünleri, uydu kriptolama çözümü ve TAH-
SIS tanıtım toplantıları düzenlendi.
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,...56
Powered by FlippingBook