TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 42

42
Bülten
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), TÜBİTAK Gebze Yerleş-
kesi personeline etkin biçimde yer aldığı ve son yıllarda büyük ba-
şarı gösterdiği“Marie Curie ve EMRP/EMPIR Programları”nı tanıttı ve
projelerden yararlanma konusunda bilgiler verdi.
Avrupa'nın mükemmeliyet yaklaşımında kişisel gelişimden başla-
yarak kurumsal ve ülkelerarası işbirliğine uzanan ve araştırmacıların
dolaşımına dayanan bu tür programlar büyük önem taşıyor. Bunun
yanında özel araştırma alanları ile ilgili araştırma programları da ba-
şarılı sonuçlar veriyor. Marie Curie ve EMRP/EMPIR Programları bu
vizyon doğrultusunda hazırlanan en önemli araştırma ve yenilikçilik
programlarından biri olarak öne çıkıyor.
TÜBİTAK UME,
Gebze’deki Araştırmacıları Bilgilendirdi
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü, Güney Asya Ülkele-
ri ile Avrupa Ülkeleri arasında bilimsel işbirliğini arttırmak
amacıyla Tayland'ta gerçekleştirilen “Güney Asya-Avrupa
Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Günleri”nde “Metroloji Çalış-
tayı” düzenledi. Çalıştayda, “Günümüzde Metrolojiden Bek-
lentiler”, “Avrupa Metroloji Araştırma Programları EMRP ve
EMPIR” konularında seminerler verildi. UME’nin çalıştayına,
EURAMET'in web sayfasında geniş yer verildi. Çalıştayda,
Tayland NSTDA Başkanı, Tayland Ulusal Metroloji Enstitüsü
Tayland'ta Metroloji Çalıştayı Düzenlendi
(NIMT) Müdürü, EURAMET Başkanı, TÜBİTAK UME modera-
törlüğünde bir araya gelerek, kurulması planlanan “Güney
Asya Metroloji Bölgesel Organizasyonu” için yapılabilecek
ortak çalışmaları görüştüler. Metroloji Çalıştayı’nın yanı sıra;
Avrupa Komisyonu altındaki EURAXESS birimi tarafından
“Güney Asya Araştırmacıları İçin Destekler” başlıklı başka bir
çalıştay daha düzenlendi. Doç. Dr. Tanfer Yandayan, bu çalış-
tayda Güney Asya araştırmacılarının metroloji araştırmaları
programlarında yer almasına yönelik seminer verdi.
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...56
Powered by FlippingBook