TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 35

Ekonomiye Kazandırılıyor
Kentlerin afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi amacıyla ortaya konan hedefin büyüklüğü, dönüşümün çev-
resel etkilerinin de değerlendirilmesi ihtiyacını gündeme getirdi.
Bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğü ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında “İnşaat ve Yıkıntı
Atıklarının Geri Dönüşümü ve Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi” adı altında bir
protokol imzalandı. İnşaat ve yıkıntı atıklarının çeşitli sektörlerde hammadde veya ag-
rega olarak kullanım kriterlerinin ve kullanım alanlarının belirlenmesi amacıyla Ağustos
2013’de çalışmalara başlandı.
Proje kapsamında, inşaat ve yıkıntı atıklarının endüstriye yeniden kazandırılması he-
defleniyor. Protokol çerçevesinde İstanbul bölgesindeki kentsel dönüşüm sürecinde
ortaya çıkacak olan beton, beton ürün grupları, asfalt, tuğla ve çimento sektörlerinde
hammadde veya agrega olarak kullanım kriterlerinin belirlenmesi amacıyla laboratuvar
ve endüstriyel ölçekli deneysel çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu çalışmalardan sonra her
bir ürüne yönelik fizibilite çalışması yapılacak. Ayrıca, her ürüne yönelik atık yönetim
planının hazırlanması, uygulama rehberi, kalite gözetim el kitabı ve eğitim kılavuzu ha-
zırlanarak ülke geneline yaygınlaştırılması için faaliyetler de gerçekleştirilecek. Projenin
ülkemize yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan kılavuzlar kullanılarak çeşitli kurumlara
tanıtım ziyaretleri düzenlenecek.
Projede ulaşılan sonuçlara dayalı olarak Bakanlıkça inşaat ve yıkıntı atıklarının geri ka-
zanımına odaklı ulusal atık yönetim sisteminin işleyişini belirleyecek ikincil mevzuatlar
hazırlanacak. Elde edilen bilgiler, yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, inşa-
at sektörü, kentsel dönüşüm projesi yürütücüleri ile her türlü alt ve üst yapı çalışmaları,
ticaret ve sanayi alanları ve konut alanlarını direkt etkileyecek olan bir kapsama ve etkiye
sahip.
35
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...56
Powered by FlippingBook