TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 40

40
Bülten
TÜBİTAK’ın da ortağı olduğu, Akdeniz ülkelerini hedef alan
ve Mısır, İspanya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Mal-
ta, Portekiz, G. Kıbrıs, Türkiye,
Fas, Cezayir, Tunus, Ürdün,
İsrail, Filistin, Lübnan ile Bel-
çika’dan 28 ortağı bulunan
projenin Genel Kurul Toplan-
tısı’nda, bir yıl boyunca dü-
zenlenen etkinlikler, faaliyet-
ler, gelişmeler ve gelecek yıl
projelerde gerçekleştirilecek
faaliyetlerin planlaması görü-
şüldü. TÜBİTAK’ın projedeki
görevleri arasında Akdeniz Bölgesi’nde araştırma ve yeniliğe
MEDSPRING INCONET Projesi Genel Kurul
Toplantısı Kahire’de Düzenlendi
TÜBİTAK BİDEB 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destek-
leme Programı kapsamında, Bursa Teknik Üniversitesi’nce
(BTÜ), “TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projelerini Hazırlama Eği-
timi” gerçekleştirildi. TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratu-
varı (BUTAL) tesislerinde, TÜBİTAK tarafından desteklenen
yönelik olarak kurumsal ve finansal sinerjileri güçlendirme-
ye katkı sağlanması; seçilen toplumsal konularda ortak fon-
lama programı geliştirilmesi
amacıyla AB ve Akdeniz ortağı
ülkeleri arasında somut bir di-
yalog oluşmasının desteklen-
mesi; araştırma, geliştirme ve
yenilik kapasite oluşturulması
sürecinde bölge ülkelerine ve-
rilecek çeşitli eğitimlere katkı
sağlanması; Avrupa-Akdeniz
İzleme Komitesi için hazırla-
nacak politika dokümanlarına
katkı sağlanması bulunuyor.
MEDSPRING Projesi hakkında daha detaylı bilgi için
/ veya
/ adreslerinden ulaşabilirsiniz.
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Uluslararası İşbirliği Projelerinden biri olanMEDSPRING (Mediterranean Science,
Policy, Research and Innovation Gateway) Projesi’nin yıllık Genel Kurul toplantısı Kahire’de düzenlendi.
BUTAL’da Bilimsel Proje Hazırlama Eğitimi
bilimsel projelerde daha önce görev alan akademisyenler
tarafından verilen eğitimde, projelerde yürütücülük görev-
lerinde bulunan akademisyen eğitmenler, proje hazırlama
konusundaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.
Sosyal Yardım Hizmetleri e-Devlet’te
“Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi” kapsa-
mında yürütülen sosyal yardım hizmetlerinden yararlanan
yaklaşık 25 milyon vatandaş, sosyal yardım hizmetleriyle
ilgili her türlü bilgiye “turkiye.gov.tr” üzerinden erişebi-
lecek.
“BÜTÜNLEŞİK Projesi” kapsamında Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı’nın verdiği “Sosyal Yardım
ve Genel Sağlık Sigortası Gelir Tespiti” hizmetleri-
ne yönelik bilgiler, 10 Ocak 2014 tarihinden itibaren e-Dev-
let üzerinden vatandaşlara sunulmaya başladı. Bütünleşik
Projesiyle ilgili olarak bugüne kadar yaklaşık 600 bin sorgu-
lama yapıldı. e-Devlet kapısı ile birlikte, vatandaşlar al-
dıkları ya da almakta oldukları yardım hizmetlerinin
durumunu ve başvurmuş oldukları Genel Sağlık
Sigortası Gelir Tespiti’ne yönelik başvurularının
sonuçlarına anında ulaşabiliyor.
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook