TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 58

58
Bülten
Bilimve Teknik Dergisinde Bu Ay...
Küresel ısınmanın Dünyamıza verdiği ve vereceği zararların
boyutları ortada. Her ne kadar
küresel ısınmayı yavaşlat-
mak ve durdurmak için sera gazı salımında küresel dü-
zenlemeler yapılmış olsa da maalesef yaşadığımız çev-
resel ve iklimsel değişiklikler bunların yetersiz kaldığını
açıkça gösteriyor. Son yıllarda sera etkisine sahip olan
karbondioksit gazının salımında büyük artış var. Küre-
sel iklim değişikliklerinin önüne geçebilmek için karbon
emisyonlarının yakalanması, tutulması ve depolanması
için çok yönlü araştırmalar yapılıyor. Karbondioksit ya-
kalama ve karbondioksit depolama (carbon capture and
storage, CCS) teknikleriyle açığa çıkan karbondioksiti
yakalayıp depolamak ve muhafaza etmek mümkün, fa-
Çölleri Ağaçlandırmak
Küresel Isınmayı Durdurabilir mi?
kat mevcut yöntemlerin maliyetinin yüksek olması yay-
gınlaşmalarını engelliyor. Bu nedenle bitki örtüsünde
değişimi hedef alan alternatif yöntemlerin uygulanma-
sı önem kazanıyor. Bu yöntemlerden biri olan ağaçlan-
dırma, atmosferdeki karbondioksiti azaltır ve bölgesel
sıcaklığı düşürür. Besin ve biyoyakıt üretimine de katkı
sağlar. Artan nüfus ve şehirleşme de dikkate alındığında
küresel iklime uzun vadede etkisi olabilecek bir ağaçlan-
dırmanın hem geniş alanlarda yapılması hem de tarıma
engel olmaması gerekir. Dünyamızda tarıma elverişsiz
en geniş alanların çöller olması, ilginin çöllere odaklan-
masına neden olmuş ve küresel ısınmayla mücadelede
çöllerin ağaçlandırılabileceği fikri üzerindedurulmuş.
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60
Powered by FlippingBook