TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 55

55
İlaç Geri Ödeme Sistemini Geliştirmeye Yönelik
Başlatılan Projelerde Sona Gelindi
Çalışmaların sürdüğü projeler, Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç
Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından, ilaç geri ödeme sistemin-
de var olan temel sorunlara çözüm bulunabilmesi amacıyla
planlandı. Mevcut sorunları çözmek için tasarlanan yol ha-
ritası, öncelikli olarak geri ödeme sistemini doğru bir şekilde
kurgulamak ve sağlam temellere oturtma, kamuda tıbbi ve
ekonomik alanda yeterli tecrübeye sahip kişilerden oluşan uz-
man kadroları yetiştirme ve ilaç geri ödeme listesindeki ilaçla-
rın Türkiye şartlarında daha açık, şeffaf ve adil bir şekilde de-
ğerlendirebilmek için uygun bir geri ödeme modeli oluşturma
unsurlarını kapsıyor.
Projelerin bitiş tarihi Mayıs 2014 olmasına rağmen, projele-
rin eğitim ve büyük ölçekli karar destek yazılım aşamaları ta-
mamlandı ve yapılan çalışmalar etkilerini göstermeye başladı.
Bu kapsamda planlanan 10 sağlık ekonomisi eğitim modülü-
nü gerçekleştirmek için; Amerika, İngiltere, İsveç gibi sağlık
ekonomisinde lider olan ülkelerden akademik ve profesyonel
uzmanlar Türkiye’ye geldi. Eğitimlere destek veren ve projeye
katkı sağlayan isimlerden bazıları; Doç.Dr. Zoltan Kalo, Prof.Dr.
Andrew Briggs, Dr. Mondher Toumi, Prof. Dr. Erdal Akalın, Prof.
Dr. Zoltan Voko, Prof. Dr. Gül Ergör, Dr. Onur Başer, Dr. Bilge
Kanbur, ve Dr. İpek Stillman’dır. Eğitim programı; Biyoistatistik,
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme, Hastalık Maliyeti ve Bütçe
Etkisi, Politika Geliştirmede Klinik Kılavuzların Kullanımı, Akılcı
İlaç Kullanımı, Maliyet-Etkililik/Maliyet-Fayda/Maliyet-Yararlılık
Modelleri, Dünyada Geri Ödeme Sistemleri ve Risk Paylaşımı-
na ve Performansa Dayalı Geri Ödeme Sistemleri gibi konular-
dan oluşuyor. Proje kapsamında verilen sağlık ekonomisi eği-
timlerine Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Türk İlaç
ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı gibi kurumlardan daire başkanları ve ça-
lışanları da katıldı.
TÜSSİDE Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi Ar-Ge, Sosyal Güvenlik Kuru-
mu (SGK) ile birlikte Türkiye’deki ilaç geri ödeme sisteminde karar
alma mekanizmalarını etkileyecek “İlaç Geri Ödeme Karar Mekaniz-
malarında Kapasite Arttırımı” ve “İlaç Geri Ödeme Politikaları ile
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Güncelleme ve Revizyon Çalışma-
ları” isimli iki önemli projenin yürütücülüğünü yapıyor.
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60
Powered by FlippingBook