TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 49

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Şubat 2014
49
Bor Teknolojileriyle İlgili Projeler
TÜBİTAK’ta Değerlendirildi
D
esteklenen projelere ait gelişmelerin izlenmesi, projeler
arasında eşgüdüm sağlanması, Çağrı Programı Danışma
Kurulu (ÇPDK) tarafından çağrı programının değerlendiril-
mesinin amaçlandığı ilk değerlendirme toplantısında ÇPDK,
proje yürütücüleri ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)
temsilcileri hazır bulundu. Destek-
lenen projelerin birinci bir yıllık ge-
lişmelerinin paylaşıldığı toplantıda
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı V. Doç.
Dr. Necati Demir ile BOREN Başkanı
Dr. Şükrü Öztürk birer açış konuş-
ması yaptı. Toplantı sonunda, ÇPDK
tarafından projelerdeki gelişmelere
ve çağrı programına ilişkin “Birinci Yıllık Değerlendirme Ra-
poru” hazırlandı.
Toplantıda 9 proje görüşüldü:
Bor Esaslı Alev Geciktirici Bileşiklerin Poliüretan Malzeme-
lerde Kullanımı
Bor Nitrür Nanotüplerin Yeni Yöntemlerle Sentezlenmesi,
İşlevselleştirilmesi ve Yeni Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi
1003 Öncelikli
Alanlar Ar-Ge Pro-
jeleri Destekleme
Programı’nın 2012
yılı Bor Teknoloji-
leri Çağrısı kapsa-
mında destekle-
nen projelere ait
gelişmeler,
TÜBİTAK’ta yapı-
lan bir toplantıyla
değerlendirildi.
Elektrikli Araçlar İçin Kimyasal Hidritler ile Yüksek Kinetikli
Hidrojen Gazı Elde Eden Kartuj Sistemi Üretilmesi
Bor Nitrür ve Hidroksiapatit'in Kemik Kırık İyileşmesinde
Rolü"
Bor Nitrür (Bn) ve Bor-Katkılı Iii-Nitrür [B(Algain)-N] Ince
Film Kaplamalarının Düşük Sı-
caklıklarda Plazma-Katkılı Atomik
Katman Kaplama Tekniği ile Sen-
tezi, Karakterizasyonu ve Elektro-
nik/Opto-Elektronik Aygıt Uygu-
lamaları
Bor Katkılı Yeni Teknoloji Na-Ion
Pillerin Tasarlanması ve Perfor-
manslarının İncelenmesi
Çeşitli Uygulama Alanlarına Yönelik Refrakter Metal Borür-
lerin Üç Farklı Üretim Tekniği Kullanılarak Katı, Sıvı ve Gaz
Hammaddelerden Sentezlenmesi, Sinterlenmesi, Karakteri-
zasyonu, Yöntem ve Ürünlerin Karşılaştırılması
Alev Geciktirici Borlu Selülozik Çadır
Polimer-Bor Nitrür Kompozit Membranlar Hazırlanarak Ter-
mal, Elektriksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...60
Powered by FlippingBook