TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 47

47
TÜBİTAK’tan Yeni Bir Uluslararası
Etkinlik Desteği Programı
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından uy-
gulamaya konulan 2223-C Programı kapsamında; Doğa Bilimleri, Mühen-
dislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler
alanlarında kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel hukuk tüzel kişi-
likleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde, yurt
içinde düzenlenen uluslararası nitelikli kongre, kolokyum ve sempozyum
türü etkinliklerin düzenlenmesi için kısmi destek verilecek.
Program ile, düzenlenecek etkinliğin yurtiçi/yurtdışı davetli konuşmacı-
larının yol, konaklama, honorarium ücretleri, organizasyon için bildiri-özet
kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı,
katılım belgesi, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem giderleri, gala ye-
meği, yurtdışı reklam tanıtım faaliyetleri, toplantı ikram giderleri, etkinlik
sekretarya giderleri, etkinlik yürütücüsü koordinasyon giderlerine kısmi
destek sağlanacak.
Başvuru koşulları
Programa başvuru, etkinliğin Düzenleme Kurulu’nda yer alan, yurtiçin-
de ikamet eden ve çalışan etkinlik yürütücüsü tarafından yapılır. Etkinli-
ğin, alanında güncel ve ileri bilgileri kapsaması; katılımcı sayısının 1000’in
üzerinde olması, hakemli bir etkinlik olması, etkinliğin en az 10 yıl düzen-
li olarak yapılmış olması (11. yıl olması), önceki etkinliklerin bildirilerinin
etki faktörü yüksek dergilerde yayınlanmış olması bekleniyor. TÜBİTAK’tan
talep edilen desteğin, etkinliğe neler katacağının açıkça belirtilmesi, Dü-
zenleme Kurulu’nun yetkin bilim insanlarından oluşması ve TÜBİTAK Araş-
tırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması gerekiyor. Ayrıca,
etkinliğin TÜBİTAK desteği olmaksızın da kesintiye uğramadan gerçekleş-
tirilebilecek olması, etkinliğin geniş kitlelere duyurulması ve düzenlene-
cek etkinliğe ilişkin bilgilerin bulunduğu güncel bir web sitesinin olması
da başvuru koşulları arasında yer alıyor.
Programla ilgili ayrıntılı bilgiye
adresinden ulaşılabilir.
“Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği Programı”,
alanında dünyada öncü olmuş, bin kişi ve üzerinde katılımcısı olan
uluslararası bilimsel etkinlikleri destekleyecek.
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) 2223-C Programı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Şubat 2014
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...60
Powered by FlippingBook