TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 42

42
Bülten
AB 7. Çerçeve Programı’nın devamı olarak 2014- 2020 yılları
arasında yürütülecek Horizon 2020 Programı 2014-2015 dönemi çağrıları açıldı.
2 0 1 4 - 2 0 1 5 Ç A Ğ R I L A R I A Ç I L D I
Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Ye-
nilik Çerçeve Programı Horizon 2020 ile bilim
insanları, KOBİ’ler, sanayi kuruluşları, kamu ku-
rumları ve sivil toplum örgütleri arasında ulus-
lararası araştırma ve yenilik faaliyetlerinin yanında bireysel
araştırma ve yenilik projeleri desteklenecek. Horizon 2020
Programı, bilimde mükemmeliyete ulaşmak, lider teknolo-
jiler üreterek geleceğin yatırımlarına yön vermek ve küresel
problemlere çözüm arama hedeflerine hizmet edecek nite-
likte tasarlandı.
15 Milyar Euro bütçeli 2014-2015 çağrıları ile bilgi iletişim
teknolojileri, nanoteknoloji, biyoteknoloji, ileri üretim tek-
nolojileri, robot ve uzay teknolojileri, sağlık, tarım ve gıda,
denizcilik ve biyo-ekonomi, enerji, ulaştırma, iklim, çevre,
kaynak verimliliği ve hammadde, sosyal bilimler ve güvenlik
alanlarının yanı sıra ERC ve Marie Sklodowska Curie prog-
ramları kapsamında hazırlanacak projelerin desteklenmesi
planlanıyor. Horizon 2020 çağrılarında desteklenecek olan
proje konuları; programa üye ülkeler, çeşitli bilim ve tekno-
loji platformları, birlikler, dernekler, iş çevreleri ve AB bünye-
sinde faaliyet gösteren kuruluşların görüşleri doğrultusunda
belirlenir. Horizon 2020 kapsamındaki projeler çok ortaklı ve
bireysel projeler olmak üzere ikiye ayrılır. Belirlenen proje
konuları kapsamında yayınlanan çağrılara, araştırmacılar bu
projelerde yer alarak elektronik başvuruda bulunabilirler.
Araştırmacılar, çok ortaklı projelerde koordinatör veya or-
tak olarak yer alır, katıldıkları konsorsiyumlarda bilimsel ve
teknolojik yetkinlikleri ve beklentileri doğrultusunda görev
alırlar. Oluşturulan konsorsiyumlar bünyesinde hazırlanan
proje önerileri ilgili çağrının kapanış tarihinden önce Avrupa
Komisyonu’na bağımsız hakemler tarafından değerlendiril-
mek üzere sunulur. Olumsuz neticelenen değerlendirme-
lere itiraz hakkı bulunmakla beraber, olumlu sonuçlanan
projelerin koordinatörleri Hibe ve Konsorsiyum Anlaşmala-
rını imzalayarak projelerini yürütmeye başlayabilirler. Öncül
araştırmanın desteklendiği Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)
ve Marie Sklodowska Curie Faaliyetlerini kapsayan bireysel
projeler için ise Komisyon tarafından her alt program kap-
samında ayrı ayrı çağrılar ve başvuru rehberleri yayınlanır.
Başvurular her araştırma alanına açık olduğu için rehberler-
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...60
Powered by FlippingBook