TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 41

41
ÇETUS Projesi Saha Çalışmaları Tamamlandı
BİLGEM YTE ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen “Çocuk Erken Tanı ve Uyarı Sis-
temi’ne İlişkin Araştırma (ÇETUS) Projesi” kapsamında, çocukların ko-
ruma altına alınma nedenlerinin araştırılması ve karşı karşıya kaldıkları
risklere ışık tutacak verilerin derlenmesi amacıyla gerçekleştirilen saha
çalışması tamamlandı. Türkiye’de çocuğa yönelik risk faktörlerinin belir-
lenerek çocukların korunmaya muhtaç hale gelmeden tespiti ve koruyu-
cu önleyici hizmetlerin sunulabilmesi için erken uyarı mekanizmalarının
modellenmesine yönelik araştırmalar yapma hedefiyle yola çıkan ÇETUS
Projesi üç aşamadan oluşuyor. İkinci aşamada yer alan saha çalışmaların-
da İzmir, Ankara, Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Ağrı, Malatya, Ordu, Rize,
Samsun, Kayseri, İstanbul, Çanakkale ve Bursa’da, koruma ve bakım al-
tında bulunan toplamda 230 çocuğa ilişkin dosya incelemeleri, personel
görüşmeleri ve aile bireyleri ile derinlemesine mülakatlar yapıldı.
TÜBİTAK, Müsteşar Yardımcıları Toplantısı’na
Ev Sahipliği Yaptı
Başbakanlık tarafından e-Devlet ve e-Dönüşüm başlıkları
altında Bakanlık üst düzey yöneticilerinin farkındalığını artır-
mak ve bu alandaki gelişme ve ihtiyaçları ortak bir platform-
da değerlendirmek amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen
CIO Kurulu Toplantısı, TÜBİTAK ev sahipliğinde gerçekleşti-
rildi. Toplantıya Başbakanlık adına İdareyi Geliştirme Başkanı
Arslan Avşarbey, TÜBİTAK adına Başkan Yardımcısı Dr. Hasan
Palaz katıldı. Toplantıda, BİLGEM YTE Enstitü Müdürü Dr.
Murat Kahraman Güngör, “e-Dönüşüm’de Başarı Etkenleri ve
Küresel Fırsatlar” başlıklı bir sunum yaptı. Türkiye’de kamu-
nun e-Dönüşüm’ündeki sorunların ve çözüm önerilerinin
yer aldığı sunumda, e-Dönüşüm’de başarı sağlamanın Türki-
ye’ye getireceği yerel ve küresel fırsatlara değinildi.
Portekiz Heyetinden ‘Çölleşme’ Ziyareti
Portekiz Doğa Koruma ve Orman Enstitüsü Heyeti, “Hav-
za İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi (HİDS)
Projesi” kapsamında BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü’nü (YTE) ziyaret etti.
Portekiz’den Lucio Pires do Rosario ve Jose Sousa Uva,
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürü Ha-
nifi Avcı ve proje ekibinin katıldığı toplantıda, YTE Mekânsal
Bilgi Teknolojileri Birimi Yöneticisi ve Proje Yöneticisi Hande
Bilir, HİDS Projesi ile ilgili bilgi verdi. Portekiz heyeti de çöl-
leşme ile ilgili çalışmalarını anlattı.
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook