TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 19

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Ocak 2014
19
çağrının ilk aşamasında 3 ay sürecek mentörlük mekaniz-
masının oluşturulması, en fazla 9 ay sürecek ikinci aşamada
ise oluşturulan bu mekanizmanın en az 15, en fazla 25 KO-
Bİ’de uygulanması sağlanacak.
Patent destek programı yenilendi
2013 yılının yeni desteği olan “1602 TÜBİTAK Patent Des-
tek Programı” ile ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası pa-
tent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin
patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi, ülkemizdeki
patent sayısının arttırılması amaçlanıyor. Program ile ulusal
ve uluslararası patent süreçleri aşama aşama desteklenecek.
Patent alınması halinde ayrıca ödül verilecek. Başvuru süreç-
lerinde de iyileştirme yapılarak büyük oranda kolaylaştırıldı.
TPE’de yapılan online patent işlemleri sırasında, her ulusal
ve uluslararası başvurunun yapılabilmesi için TÜBİTAK des-
teğinin talep edilmesi, 1602 Programı patent destek süreci-
nin başlaması için yeterli olacak.
Ön ödemelerde iyileştirme ve otomatik sisteme geçildi
TEYDEB desteklerinden 1501, 1507, 1509, 1511 ve 1512
kodlu programlar kapsamında desteklenen projelere ön-
cesinde, üst sınır 500 Bin TL ile sınırlı ve bir defaya mahsus
olmak üzere ön ödeme yapılıyordu. Yeni düzenlemeyle, her
dönem ön ödeme alabilmesi ve yapılabilmesi sağlandı. Üst
sınır da 2 Milyon TL’ye yükseltildi. Ayrıca ilk ön ödemenin
kuruluş tarafından talep edilmesiyle, sonraki her dönem için
ön ödemelerin otomatik olarak devreye girmesi sağlandı.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...48
Powered by FlippingBook