TÜBİTAK Bülten / Sayı 143 - Kasım 2013 - page 9

9
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
KASIM 2013
“Kişisel tıp çağına girildi”
İnsan gen haritasının tamamlanmasıyla tıp alanında kişisel
tıp olarak adlandırılan yeni bir çağa girildiğini belirten MAM
Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Dr.
BayramYüksel, hastalıklara karşı standart tedavi yöntemi ye-
rine kişinin genetik yapısı göz önünde bulundurularak özel
tedavi yöntemleri kullanılacağını kaydetti. Dr. Yüksel şunları
söyledi: “Bu geleceğin bilincinde olan TÜBİTAK, bünyesinde
yüksek kapasiteli DNA dizileme laboratuvarları ve bu labo-
ratuvarların üreteceği yüksek hacimli verileri analiz edecek
olan ve kriptoculardan oluşan bir ekip kurdu. Böylece, araş-
tırmacılarımız şifre çözme konusundaki tecrübelerini gene-
tik verilerin analizinde de kullanıyor. Bu ekip bir yıl gibi kısa
bir sürede Türkiye için birçok ilki gerçekleştirdi. Benzer çalış-
maları yapan dünyada 20 civarında ülke var. Bizim farkımız,
akraba evliliklerinden dolayı araştırma yapılacak vaka sayısı-
nın coğrafyamızda daha fazla olmasıdır. Diğer ülkelerde her
ne kadar dizileme alt yapısı var olsa ve araştırma potansiyel-
leri yüksek olsa da genellikle vaka Türkiye'den veya benzer
ülkelerden gitmekte. Bu durum, genomik çalışmaların de-
vam etmesi durumunda bizim için avantaj, devam etme-
mesi durumunda veriler dışarıya gideceği için dezavantaj
oluşturacaktır.”
Gen şifreleri koruma altında
Şimdiye kadar dizileme teknolojilerine dayalı tıbbi tanı
ve araştırmalar için tüm numunelerin yurt dışına gönderildi-
ğini dile getiren proje yürütücüsü Dr. Mahmut Şamil Sarıoğ-
lu, bu sebeple numunelerin yollandığı ülkelerde Türkiye’ye
ait genomik veri bankaları oluşturulduğuna dikkat çekti. Bu
verilerin gelecekte ülkemiz için tehdit oluşturma potansi-
yeli olduğunu vurgulayan Sarıoğlu, “Bir ülkenin genomik
verisinin o ülkenin ulusal güvenliği açısından değerini bilen
BİLGEM UEKAE, gerek genomik verilerin analizi gerekse ve-
rilerin güvenliği konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde
çalışmalarını sürdürüyor. Böyle bir konuyu dünyada ilk defa
şifre bilimi ve güvenlik konularında başarılı bir geçmişi olan
enstitü çalışıyor. Şimdi bu nitelikli ve özel verilerin yurt dışı-
na gidişi kesildi ve önemli bir eksik giderildi.” diye konuştu.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...48
Powered by FlippingBook