TÜBİTAK Bülten / Sayı 142 - Ekim 2013 - page 9

Destek ve İzleme Süreci
Girişimcilik Sermayesi
Destekleme Programı
Fon Destek
Sözleşmesi
TÜBİTAK, taahhütleri yerine
getiren proje başvuru
sahipleri ile Fon Destek
Sözleşmesi imzalar.
Girişim Şirketi
Onayı
Fon Yöneticisi, Yatırım Komitesi ta-
rafından belirlenen girişim şirketine
ilişkin onay almak üzere TÜBİTAK’a
başvurur. TÜBİTAK, şirketi usulen
değerlendirir ve Komite şirketin uy-
gunluğuna karar verir.
Sermaye Aktarım
Çağrısı
Fon Yöneticisi, onaylanan girişim şir-
ketine yatırım yapmak üzere serma-
ye aktarım çağrısına çıkar.
Para Transferi
Özel yatırımcı ve Fon Yöneticisinin
fona sermaye aktarımından sonra,
TÜBİTAK fona para transferinde bu-
lunur.
Raporlama
Fon yöneticisi ve fon 6 aylık ve yıllık
EVCA-IPEV standartlarına uygun ra-
porları ve denetim raporlarını
TÜBİTAK’a iletir.
Çıkış Süreci
Yatırım yapılan girişim şirketlerinden
çıkış süreçleri başlar. TÜBİTAK payı
bir kamu bankasında DİBS alınmak
suretiyle değerlendirilebilir.
Fon tasfiyesinde, TÜBİTAK’ın fona hibe ettiği tutar ve bu tutara karşılık gelen tümgelirler, fon yöneticisinin performansına göre
fon yöneticisi ve özel yatırımcılar arasında dağıtılır.
9
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...44
Powered by FlippingBook